ZEISS PRE ŠPECIALISTOV NA OČNÚ STAROSTLIVOSŤ

Právne upozornenie a všeobecné zmluvné podmienky

Právne upozornenie

Toto právne upozornenie sa vzťahuje na túto webovú lokalitu a domény. Netýka sa internetových stránok a domén spoločností ZEISS, ktoré napr. zmenili právne informácie kvôli legislatíve platnej v príslušnej krajine. Z tohto dôvodu prosím berte na vedomie   právne upozornenia všetkých internetových stránok ZEISS, ktoré navštívite, príp. programov, ktoré používate.

Internetové stránky ZEISS v niektorých prípadoch tiež obsahujú odkazy na internetové stránky tretej strany, spoločnosti iné ako ZEISS, na ktoré sa tieto právne oznámenia nevzťahujú.

Informácie zverejnené na doménach ZEISS môžu obsahovať odkazy na výrobky a služby, ktoré neboli vo vašej krajine inzerované alebo sprístupnené. Takéto informácie neznamenajú, že ZEISS neskôr plánuje ponúkať tieto výrobky alebo služby vo vašej krajine. Pokiaľ je to nutné, môžete kontaktovať naše regionálne predajné zastúpenie, ktoré vám s radosťou poskytne informácie o dostupnosti týchto výrobkov a služieb. Prezentácia výrobkov a služieb na našej webovej stránke nepredstavuje záväznú predajnú ponuku.

Ak je ponúkaný software na stiahnutie zdarma, ZEISS nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené stiahnutím alebo používaním softvéru. Stiahnutie a používanie softwaru je výhradne na vlastné riziko používateľa a bez akejkoľvek záruky alebo zodpovednosti za škody s výnimkou úmyselnej alebo závažnej nedbalosti na strane ZEISS.

Na niekoľkých miestach uvádzame a poskytujeme odkazy na webové stránky tretích strán. Odkazy uvádzame, len ak sme úplne presvedčení o dôveryhodnosti príslušného poskytovateľa. Spoločnosť ZEISS však nezodpovedá za zmluvné požiadavky týkajúce sa ochrany osobných údajov ani za obsah týchto internetových stránok, a  v  tomto ohľade nepreberá žiadnu zodpovednosť.  

ZEISS má a vyhradzuje si všetky práva na obsah a vzhľad svojich webových stránok. Duševné vlastníctvo obsiahnuté na našich webových stránkach a naše značky sú chránené. Text, obrázky a grafika na našich webových stránkach a ich rozloženie a pod. vrátane animácií a softwaru podliehajú zákonom o autorských právach a ďalším právnym predpisom. Rozmnožovanie, stvárňovanie alebo prehrávanie celku alebo ich častí nie je povolené bez získania nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Tieto webové stránky neudeľujú žiadnu licenciu na použitie duševného vlastníctva. ZEISS si vyhradzuje právo zmeniť, pozastaviť alebo zrušiť webové stránky kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

Napriek dôkladnému zostaveniu obsahu našej webovej stránky nepreberáme žiadnu zodpovednosť za jeho správnosť, presnosť, úplnosť alebo nerušený prístup. Nakoľko je právne prípustné, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za priame alebo nepriame škody vrátane straty príjmu vyplývajúcej z používania našej webovej stránky alebo v spojení s informáciami sprístupnenými na webovej stránke. Vyhradzujeme si právo zmeniť alebo doplniť poskytované informácie a učiniť tak kedykoľvek.

© Carl Zeiss AG – posledná úprava: apríl 2016