ZEISS na Slovensku

Právne upozornenia

Právne upozornenia

Informácia dostupná na doménach ZEISS môže obsahovať odkazy na výrobky a služby, ktoré neboli vo vašej krajine inzerované alebo nie sú dostupné. Táto informácia neznamená, že ZEISS plánuje ponúkať tieto výrobky alebo služby vo vašej krajine neskôr. Pokiaľ je to nutné, môžete sa spojiť s regionálnym predajným zastúpením, ktoré vám s potešením poskytne akékoľvek informácie o dostupnosti týchto produktov a služieb. Predstavenie zariadení a služieb na našich webových stránkach nemá podstatu záväznej ponuky k predaju.

Ak je ponúkaný software k stiahnutiu zdarma, ZEISS nepreberá žiadnou zodpovednosť za akékoľvek škody, spôsobené nainštalovaním softwaru alebo jeho používaním. Nainštalovanie a použitie softwaru je vykonané výhradne na vlastné riziko užívateľa a bez akejkoľvek záruky alebo zodpovednosti za škody, s výnimkou úmyselnej alebo závažnej nedbalosti na strane ZEISS. Na niekoľkých miestach uvádzame a poskytujeme odkazy na webové stránky tretích strán. Odkazy uvádzame len pokiaľ sme úplne presvedčení o dôveryhodnosti príslušných dodávateľov. 

ZEISS má a vyhradzuje si všetky práva na obsah a vzhľad svojich webových stránok. Intelektuálne vlastníctvo obsiahnuté v našich webových stránkach je chránené, rovnako ako naše značky. Text, obrázky a grafika na našich webových stránkach a ich design atď., vrátane animácií a softwaru podliehajú zákonom o autorských právach a ďalším právnym opatreniam. Akékoľvek kopírovanie alebo prevádzanie ich časti alebo celku nie je povolené bez nášho výslovného písomného povolenia. Tieto webové stránky negarantujú žiadnu licenciu na použitie intelektuálneho vlastníctva. ZEISS si vyhradzuje právo zmeniť, pozastaviť alebo uzavrieť webové stránky kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

Napriek dôkladnému zostavovaniu obsahu našich webových stránok, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za ich správnosť, presnosť, úplnosť alebo nerušený prístup na ne. Nakoľko je právne prípustné, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za priame alebo nepriame škody, vrátane straty príjmu, vyplývajúcu z používania našich webových stránok alebo v spojení s informáciami dostupnými na webových stránkach. Vyhradzujeme si právo zmeniť alebo doplniť poskytované informácie a učiniť tak kedykoľvek.

ZEISS podporuje slobodu prejavu a ochranu detí od potenciálne nebezpečného obsahu založenou organizáciou Internet Content Rating Association (ICRA). V súlade s tým nám bolo organizáciou ICRA priradené referenčné číslo REF-DE-49897.

 

© Carl Zeiss AG

Všeobecné termíny a obchodné podmienky

 • Kódex správania pre skupinu ZEISS Group

  Strany: 40
  Veľkosť súboru: 2 MB
 • Všeobecné obchodné podmienky ZEISS

  Strany: 6
  Veľkosť súboru: 149 KB
 • Environmentálna a energetická politika ZEISS

  Strany: 1
  Veľkosť súboru: 145 KB
 • Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ZEISS

  Strany: 1
  Veľkosť súboru: 126 KB
 • Politika kvality ZEISS

  Strany: 1
  Veľkosť súboru: 141 KB
 • ISO 9001:2015 certifikát

  Strany: 1
  Veľkosť súboru: 105 KB
 • ISO 9001:2015 certifikát_AJ

  Strany: 1
  Veľkosť súboru: 99 KB
 • Certifikát ISO 50001:2018_AJ

  Strany: 2
  Veľkosť súboru: 473 KB