Zásady ochrany osobných údajov

Ďakujeme za váš záujem o našu spoločnosť a za to, že máte záujem stať sa zamestnancom spoločnosti ZEISS. Myslíme si, že je dôležité informovať vás o tom, ako manipulujeme s vašimi osobnými údajmi v súvislosti s výberovým procesom.

Na odosielanie žiadostí a otázok používajte len súkromnú emailovú adresu.

Prevádzkovateľ a účel spracovania údajov

Riadny výberový proces

Keď sa zaregistrujete a odošlete nám žiadosť o zamestnanie cez portál žiadostí ZEISS, sprístupňujete nám svoje osobné údaje a udeľujete súhlas so spracovaním týchto údajov v rámci žiadosti o zamestnanie. Tiež máte možnosť udeliť osobitný súhlas so zahrnutím vašich osobných údajov do skupiny žiadateľov (pozrite si nižšie uvedené informácie).

Vaše osobné údaje zo zásady používame len na účel obsadenia konkrétnej pozície v skupine spoločností Zeiss Group. Prevádzkovateľ zodpovedný za zber a spracovanie údajov v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov je spoločnosť Zeiss zodpovedná za inzerciu pracovnej pozície alebo v prípade nevyžiadanej žiadosti spoločnosť Zeiss, ktorej ste poslali svoju žiadosť. Podrobnejšie informácie o konkrétnej právnickej osobe ZEISS môžete získať na emailovej adrese recruiting .oberkochen @zeiss .com. Údaje, ktoré ste poskytli v rámci portálu žiadostí spoločnosti ZEISS, môžete kedykoľvek skontrolovať, aktualizovať a doplniť.

Nevyžiadaná žiadosť

Ak odošlete nevyžiadanú žiadosť do nášho systému správy uchádzačov, vaše osobné údaje budú sprostredkované príslušnej spoločnosti ZEISS podľa vášho súboru zručností.

Skupina žiadateľov

Ak ste udelili súhlas so sprostredkovaním vašich osobných údajov v súvislosti s vašou žiadosťou, váš profil bude odoslaný do obehu pre prípad, že by mohol zaujať iné spoločnosti ZEISS, ktoré majú voľné pracovné pozície. Potom budú vaše osobné údaje sprístupnené spoločnostiam ZEISS zapojeným vo výberovom procese, ktoré vás v prípade záujmu budú môcť kontaktovať.

Aktívne hľadanie

Ak nás zaujme váš profil a kontaktovali sme vás prostredníctvom kariérnych portálov alebo podobným spôsobom, prvým krokom je zoznámiť sa s vami prostredníctvom danej sociálnej siete. Na základe vášho súhlasu do nášho portálu žiadostí zahrnieme údaje, ktoré sme získali zo sociálnej siete, a potom vám pošleme odkaz, aby ste mohli využiť možnosť prispôsobeného prístupu a dokončili svoj profil a odsúhlasili zahrnutie vášho profilu do skupiny žiadateľov. Po tom, ako nám odovzdáte vaše osobné údaje na sociálnej sieti, budete presunutí do riadneho výberového procesu (pozrite si informácie uvedené vyššie).

Odporúčanie

Ak máte zaujímavý profil, možno vás už odporučil jeden z našich zamestnancov spoločnosti ZEISS. V takom prípade vaše kontaktné údaje najprv zbiera zamestnanec spoločnosti ZEISS tak, aby sme vám mohli z nášho systému odosielať automatický email s informáciami a odkazom na profil pracovnej pozície. Ak máte záujem, môžete postupovať podľa riadneho výberového procesu. Ak nemáte záujem a neodpoviete na email, vymažeme vaše osobné údaje zo systému po uplynutí maximálne dvoch mesiacov. Máte tak dostatok času na prispôsobenie svojho profilu pre príslušnú pracovnú pozíciu alebo na použitie osobných údajov, ktoré sme už zaznamenali pre iné zaujímavé voľné pracovné miesta. Ak nás o to požiadate, vymažeme vaše osobné údaje pred uplynutím dvoch mesiacov.

Typ údajov

Počas výberového procesu budeme spracúvať údaje, ktoré ste nám odovzdali vo vašej žiadosti. Tieto údaje zahŕňajú najmä:

  • identifikačné údaje (priezvisko, meno, daňové identifikačné číslo atď.),
  • kontaktné údaje (emailová adresa, telefónne číslo atď.),
  • údaje týkajúce sa vašich osobných preferencií (čo máte radi, vaše záľuby atď.),
  • údaje o vzdelaní a profesijnej kariére (škola/univerzita, priebeh profesijnej kariéry),
  • iné relevantné údaje (certifikáty, vaša fotografia atď.)

Právny základ a práva dotknutých osôb

Vaše údaje zbierame na účely opísané vyššie (primerané dôvody na zamestnanie v spoločnosti ZEISS). Keďže spoločnosť ZEISS zamestnáva nových zamestnancov z rôznych krajín, právny základ na legitímne spracovanie osobných údajov je rôzny. Ďalšie informácie o konkrétnych vnútroštátnych právnych predpisoch (napríklad o právach dotknutých osôb podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov) a všeobecné informácie o spracovaní údajov v spoločnosti ZEISS nájdete na našej webovej stránke https://www.zeiss.com/data-protection.

Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili, môžete kedykoľvek na základe vlastného uváženia s účinnosťou do budúcnosti odstúpiť od svojho súhlasu prostredníctvom portálu žiadostí ZEISS alebo odoslaním emailu na adresu recruiting .oberkochen @zeiss .com. Zákonnosť spracovania osobných údajov do odstúpenia od súhlasu nebude odstúpením od súhlasu dotknutá.

Príjemcovia údajov a miesto spracovania údajov

Skupina ZEISS Group zaisťuje, aby tretie strany, ktoré napr. pracujú v mene spoločnosti ZEISS a majú povolený prístup k týmto údajom, dodržiavali práva a povinnosti stanovené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Spoločnosť ZEISS a jej poskytovatelia služieb vždy spracúvajú osobné údaje na serveroch umiestnených v Európskej únii. Vo výnimočných prípadoch sa osobné údaje môžu v rozsahu povolenom zo zákona spracúvať v krajinách mimo Európy (tretie krajiny)

Pri sprostredkúvaní údajov v rámci skupiny ZEISS Group, odovzdaní údajov tretej strane (napr. na podľa protiteroristických nariadení) alebo prenose údajov do tretích krajín a spracúvaní údajov s externými partnermi spoločnosť ZEISS dodržiava príslušné zákony na ochranu údajov a zabezpečuje tieto aktivity pomocou dostupných prostriedkov na ochranu údajov, vrátane zmlúv o spracúvaní údajov, zmluvných doložiek štandardov EÚ a medzinárodných konvencií. Ak miestne požiadavky v zahraničí nespĺňajú úroveň ochrany požadovanej chartou základných práv EÚ, spoločnosť ZEISS sa bude usilovať o zachovanie minimálnych rizík spojených so spracúvaním osobných údajov prostredníctvom vhodných opatrení.

Vymazanie údajov

V zásade sme zo zákona povinní archivovať vaše údaje relevantné pre výberový proces počas šiestich mesiacov. V prípade, ak ste súhlasili so zahrnutím do skupiny žiadateľov a nedokážeme vám ponúknuť žiadnu pracovnú pozíciu, vaše údaje vymažeme najneskôr dva roky od odmietnutia vašej žiadosti. Po šiestich mesiacoch môžete tiež vymazať svoje údaje z portálu žiadostí ZEISS alebo tak môžete urobiť kedykoľvek odoslaním emailu na adresu recruiting .oberkochen @zeiss .com. Ak nesúhlasíte s uchovávaním vašich údajov, budú vymazané ihneď po zaplnení voľnej pracovnej pozície alebo do šiestich mesiacov. Ak súhlasíte s uchovávaním vašich údajov, zahrnieme ich do administratívnych procesov oddelenia pre ľudské zdroje, ktoré vykonávame v rozsahu stanovenom právnymi predpismi.

Zabezpečenie údajov

Okrem nariadení týkajúcich sa ochrany osobných údajov v krajinách, v ktorých spoločnosť ZEISS sídli, sa na zaistenie bezpečnosti a dôvernosti údajov v spoločnosti ZEISS uplatňujú firemné smernice platné po celom svete. Každý poskytovateľ služieb, ktorý spracúva vaše osobné údaje v mene spoločnosti ZEISS, sa zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť a uplatňovať rovnaké prísne bezpečnostné opatrenia ako spoločnosť ZEISS. Technickú podporu nášho systému správy uchádzačov zabezpečuje poskytovateľ IT služieb so sídlom v Nemecku, ktorého sme vybrali na základe parametrov požadovaných právnymi predpismi a pre ktorého tiež platia zákonné požiadavky ochrany osobných údajov.

Upozornenie na ponuky práce

Ak si nastavíte upozornenie na ponuky práce, budeme ukladať len informácie, ktoré sú na to potrebné (emailová adresa a výberové kritériá). Upozornenie na ponuky práce môžete kedykoľvek ukončiť. V takom prípade vaše informácie okamžite vymažeme.

Kontakt

Pokiaľ máte otázky ohľadom zásad ochrany údajov, určite nás kontaktujte na adrese datap rivacy @zeiss .com. Odošlite akékoľvek otázky týkajúce sa výberového procesu na recruiting .oberkochen @zeiss .com.

Verzia

Budeme vás ihneď informovať, ak došlo k akýmkoľvek významným zmenám spôsobu spracúvania vašich osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov, september 2021.