Oznámenie o ochrane osobných údajov

Ako zaobchádzame s vašimi údajmi

Teší nás vaša návšteva a váš záujem o naše produkty a služby. Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Preto nižšie uvádzame informácie o tom, ako sa spracúvajú osobné údaje v spoločnosti Carl Zeiss AG a iných spoločnostiach skupiny ZEISS (ďalej len „spoločnosť ZEISS“).

Osobné údaje sú údaje, ktoré umožňujú priamu alebo nepriamu identifikáciu osoby. Nezáleží na tom, či sa určenie dá vykonať na základe jednej informácie alebo viacerých informácií. Čím viac informácií a údajov sa dá skombinovať, tým presnejšie sa dá osoba určiť. Osobné údaje zahŕňajú napríklad meno, adresu, vek alebo e-mailovú adresu, ale aj nepriame údaje, ako je IP adresa alebo rodné číslo.

Prevádzkovateľ a zodpovedná osoba

Zodpovednou stranou za spracovanie a ochranu vašich osobných údajov je spoločnosť Carl Zeiss AG.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov alebo otázky súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov či s uplatnením vašich práv, kontaktujte nás buď prostredníctvom kontaktného formulára v dolnej časti tejto stránky, alebo na nasledujúcej adrese, telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Tel. číslo: +49 7364 20-0 (kľúčové slovo „ochrana osobných údajov“)
E-mail: dataprivacy@zeiss.com (Neposielajte dôverný obsah e-mailom.)

Vaše práva ako dotknutej osoby

Samozrejme, že si ponechávate kontrolu nad všetkými osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete pri návšteve našej webovej stránky alebo využívaní našich služieb. Máte nasledujúce práva, ktoré môžete uplatniť bez peňažného poplatku.

1. Právo na prístup k údajom

Máte právo kedykoľvek získať informácie o svojich osobných údajoch, ktoré ukladáme. Máte právo vedieť, na aké účely sa vaše osobné údaje spracúvajú, ako dlho sa spracúvajú (pozri Dĺžka uchovávania) a komu sa prípadne sprístupňujú (pozri Kategórie údajov). Uvedomte si, že pred poskytnutím informácií musíme najprv overiť totožnosť žiadateľa.


2. Právo na odvolanie či namietanie

Ak ste nám udelili súhlas s určitým spracovaním vašich údajov, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

Ak spracúvame vaše osobné údaje v rámci vyvažovania záujmov z dôvodu nášho prevažujúceho oprávneného záujmu, máte právo kedykoľvek namietať proti tomuto spracovaniu s účinnosťou do budúcnosti.

3. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo požiadať nás o prenos vašich osobných údajov k inému subjektu.

4. Právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania

Máte právo na opravu alebo doplnenie vašich údajov prostredníctvom dodatočného vyhlásenia, máte tiež právo na vymazanie vašich údajov na účely, na ktoré boli zhromaždené, alebo na obmedzenie ich spracovania.

5. Právo na podanie sťažnosti

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu alebo našej zodpovednej osobe, pokiaľ by ste mali dôvod na podanie sťažnosti. Ak chcete uplatniť práva voči našej spoločnosti, obráťte sa na kontaktnú osobu uvedenú na začiatku tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

Kategórie údajov a príjemcovia údajov

1. Aké kategórie údajov spracúva spoločnosť ZEISS?

Kategórie osobných údajov, ktoré spoločnosť ZEISS spracúva, zahŕňajú okrem iného:

 • vaše kontaktné údaje, napríklad meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu atď.;
 • profesné údaje, napríklad názov vašej spoločnosti, adresu vašej spoločnosti, vašu pozíciu v spoločnosti atď.;
 • údaje o polohe alebo preferenciách, napríklad pri používaní našej webovej stránky, aby sme mohli zobraziť obsah v jazyku, ktorý je pre vás relevantný, aby sme mohli poskytovať bulletiny s obsahom, ktorý je pre vás relevantný atď.;
 • údaje o produktoch a službách, napríklad ktoré produkty alebo služby ste si vy alebo vaša spoločnosť zakúpili od spoločnosti ZEISS, ktoré produkty alebo služby sú vám pridelené atď.

Chceli by sme vás upozorniť na skutočnosť, že v rámci príslušného zmluvného vzťahu musíte poskytnúť tie osobné údaje a tdaje týkajúce sa spoločnosti, ktoré sú potrebné na vznik, realizáciu a ukončenie zmluvného vzťahu alebo prísľubu realizácie a ich príslušné plnenie, alebo ktoré sme povinní zhromažďovať zo zákona.

2. Príjemcovia osobných údajov

V nevyhnutnom rozsahu budú mať k osobným údajom prístup tie oddelenia spoločnosti ZEISS, ktoré ich potrebujú na plnenie svojich povinností.

Okrem toho môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté iným príjemcom na účely opísané v sekcii Účely spracúvania osobných údajov a na príslušnom uvedenom právnom základe. Ide o starostlivo vybraných partnerov, ktorí poskytujú služby pre spoločnosť ZEISS. Títo poskytovatelia služieb spracúvajú vaše osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia v našom mene a podľa našich pokynov.

3. Prenos do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií

Prenos do krajín mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „tretie krajiny“) sa uskutočňuje len v rozsahu nevyhnutnom na príslušný účel. Pred každým prenosom osobných údajov spracovateľom alebo tretím stranám v tretích krajinách zabezpečujeme, aby existoval mechanizmus prenosu v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov:

 • Ak ide o bezpečnú tretiu krajinu, prenos údajov je krytý rozhodnutím o primeranosti.
 • Ak sa údaje prenášajú do takzvanej tretej krajiny s nedostatočnou bezpečnosťou, na tento prenos údajov sa vzťahujú štandardné zmluvné doložky.

Dĺžka uchovávania

Vaše osobné údaje budú vymazané hneď, ako už nebudú potrebné na príslušný účel. Ak máme zákonnú povinnosť, vaše údaje uchovávame do konca zákonom stanovených lehôt uchovávania. V závislosti od právneho základu tieto lehoty trvajú zvyčajne 6 až 10 rokov.

Okrem toho sa vaše údaje uchovávajú do uplynutia zákonných premlčacích lehôt, zvyčajne 3 roky, pokiaľ je to potrebné na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Po uplynutí tejto lehoty sa príslušné údaje zvyčajne vymažú, ak už nie sú potrebné na dosiahnutie potrebných účelov.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme napríklad na našich webových stránkach a ktoré nám pomáhajú pochopiť vaše záujmy, sa môžu použiť na účely prispôsobenia, aby sme vám poskytli obsah a informácie, ktoré sú pre vás relevantné. Automatizované rozhodovanie na základe takto zhromaždených údajov sa neuskutočňuje.

Neformálna námietka proti tomuto typu použitia je možná kedykoľvek v budúcnosti bez uvedenia dôvodu. Použite kontaktný formulár uvedený v dolnej časti tejto stránky.

Účely spracúvania osobných údajov

Spoločnosť ZEISS zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje len vtedy, ak ste jej na to dali súhlas alebo ak to povoľujú alebo vyžadujú iné právne predpisy. Tieto údaje získavame vo všeobecnosti dvoma spôsobmi: buď ste nám ich poskytli, alebo ich získavame, keď používate naše produkty a služby.

V nasledujúcom zozname sú uvedené rôzne účely spracovania osobných údajov v spoločnosti ZEISS. Každá položka obsahuje stručný opis príslušného účelu spolu s príslušným právnym základom spracovania. Kliknutím na položku si môžete zobraziť podrobnejší opis každého účelu.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa jedného alebo viacerých účelov spracúvania, neváhajte nás kontaktovať.

 • Osobné údaje, ktoré spoločnosť ZEISS získava v rámci žiadostí o cenové ponuky, spracúvania objednávok, konfigurácie atď., sa používajú na spracovanie príslušných obchodných transakcií. Zhromaždené údaje sa na tento účel spracúvajú v našom systéme riadenia vzťahov so zákazníkmi. Právnym základom spracúvania údajov je plnenie zmluvy alebo vykonávanie predzmluvných opatrení podľa čl. 6 ods. 1 písm. b všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 • Spoločnosť ZEISS ponúka rôzne aplikácie pre mobilné zariadenia (iOS alebo Android), ktoré môžu zhromažďovať osobné údaje. Tieto osobné údaje sú potrebné na fungovanie príslušnej aplikácie.

  Aplikácie v mobilných zariadeniach môžu získať prístup k funkciám koncového zariadenia, ak je to potrebné a ak používateľ súhlasí. Každá aplikácia, ktorú spoločnosť ZEISS ponúka, vás požiada o súhlas s používaním požadovaných funkcií. Medzi tieto funkcie okrem iného patria:

  • Kalendár
  • Kontakty
  • Fotoaparát
  • Poloha
  • Zvuk (výstup a mikrofón)
  • Telefón
  • SMS/MMS
  • Pamäť
  • Prípadne iné snímače

  Právnym základom spracúvania údajov je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s účinnosťou do budúcnosti.

 • Spoločnosť ZEISS môže nahrávať telefonické rozhovory alebo chatové konverzácie s cieľom zlepšiť kvalitu svojich služieb. Nahrávanie sa spustí až po tom, ako vás na začiatku telefonického hovoru alebo chatu požiadame o súhlas a vy súhlas udelíte.

  Právnym základom pre spracúvanie údajov je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s účinnosťou do budúcnosti.

 • Riadny výberový proces

  Keď sa zaregistrujete a odošlete nám žiadosť o zamestnanie cez portál žiadostí spoločnosti ZEISS, poskytujete nám svoje osobné údaje a udeľujete súhlas so spracovaním týchto údajov v rámci žiadosti o zamestnanie. Máte tiež možnosť udeliť osobitný súhlas so zahrnutím vašich údajov do skupiny uchádzačov (pozrite si nižšie uvedené informácie).

  Vaše osobné údaje zo zásady používame len na účel obsadenia konkrétnej pozície v skupine spoločností ZEISS Group. Prevádzkovateľ zodpovedný za zber a spracúvanie údajov v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov je spoločnosť ZEISS zodpovedná za inzerciu pracovnej pozície alebo v prípade špekulatívnej žiadosti spoločnosť ZEISS, ktorej ste poslali svoju žiadosť. Podrobnejšie informácie o konkrétnej spoločnosti ZEISS môžete získať na e-mailovej adrese recruiting.oberkochen@zeiss.com. Údaje, ktoré ste poskytli v rámci portálu žiadostí spoločnosti ZEISS, môžete kedykoľvek skontrolovať, aktualizovať a doplniť.

  Nevyžiadaná žiadosť

  Ak odošlete nevyžiadanú žiadosť do nášho systému správy uchádzačov, vaše osobné údaje budú sprostredkované príslušnej spoločnosti ZEISS podľa vášho súboru zručností.

  Skupina uchádzačov

  Ak ste udelili súhlas so sprostredkovaním vašich osobných údajov v súvislosti s vašou žiadosťou, váš profil bude odoslaný do obehu pre prípad, že by mohol zaujať iné spoločnosti ZEISS, ktoré majú voľné pracovné pozície. Potom budú vaše osobné údaje sprístupnené spoločnostiam ZEISS zapojeným do výberového procesu, ktoré vás v prípade záujmu budú môcť kontaktovať.

  Aktívne hľadanie

  Ak nás zaujme váš profil a kontaktovali sme vás prostredníctvom kariérnych portálov alebo podobným spôsobom, najprv sa s vami zoznámime prostredníctvom príslušnej sociálnej siete. S vaším súhlasom do nášho portálu žiadostí zahrnieme údaje, ktoré sme získali zo sociálnej siete, a pošleme vám odkaz, pomocou ktorého môžete vyplniť svoj profil prostredníctvom individuálneho prístupu a súhlasiť so zaradením do našej skupiny uchádzačov. Po tom, ako nám odovzdáte vaše osobné údaje na sociálnej sieti, vás presunieme do riadneho výberového procesu (pozrite si informácie uvedené vyššie).

  Odporúčanie

  Ak máte zaujímavý profil, možno vás už odporučil jeden z našich zamestnancov spoločnosti ZEISS. V takom prípade vaše kontaktné údaje najprv zaznamená zamestnanec spoločnosti ZEISS tak, aby vám náš systém mohol odoslať automatický e-mail s informáciami a odkazom na profil pracovnej pozície. Ak máte záujem, môžete postupovať podľa riadneho výberového procesu. Ak nemáte záujem a neodpoviete na e-mail, po uplynutí maximálne dvoch mesiacov vaše osobné údaje zo systému vymažeme. Budete tak mať dosť času na prispôsobenie svojho profilu príslušnej pracovnej pozícii alebo na použitie osobných údajov, ktoré sme už zaznamenali pre iné zaujímavé voľné pracovné miesta. Ak si to želáte, radi vaše údaje vymažeme aj pred uplynutím dvojmesačnej lehoty.

  Typ údajov

  Počas výberového procesu budeme spracúvať údaje, ktoré ste nám poskytli vo svojej žiadosti. Tieto údaje zahŕňajú najmä:

  • identifikačné údaje (meno, priezvisko atď.),
  • kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo atď.),
  • údaje o vzdelaní a profesijnej kariére (škola alebo univerzita, priebeh profesijnej kariéry),
  • iné relevantné údaje (certifikáty, vaša fotografia atď.),
  • údaje týkajúce sa vašich osobných preferencií (čo máte radi, vaše záľuby atď.),
  • právny základ a práva dotknutých osôb.

  Vaše údaje zbierame na účely opísané vyššie (primerané dôvody na zamestnanie v spoločnosti ZEISS). Spracúvanie údajov je založené na čl. 6 ods. 1 písm. b všeobecného nariadenia o ochrane údajov v spojení s čl. 88 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

  Keďže spoločnosť ZEISS zamestnáva nových zamestnancov z rôznych krajín, právny základ na zákonné spracúvanie osobných údajov sa môže líšiť. Ďalšie informácie o konkrétnych vnútroštátnych právnych predpisoch (napríklad o právach dotknutých osôb podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov) a všeobecné informácie o spracúvaní údajov v spoločnosti ZEISS nájdete na našej webovej stránke.

  Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili, na základe vlastného uváženia s účinnosťou do budúcnosti môžete súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom portálu žiadostí spoločnosti ZEISS alebo poslaním e-mailu na adresu recruiting.oberkochen@zeiss.com. Odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonávaného do odvolania.

  Príjemcovia údajov a miesto spracúvania údajov

  Skupina ZEISS Group zaisťuje, aby tretie strany, ktoré konajú v mene spoločnosti ZEISS a majú povolený prístup k týmto údajom, dodržiavali práva a povinnosti stanovené v týchto pravidlách ochrany osobných údajov. Spoločnosť ZEISS a jej poskytovatelia služieb vo všeobecnosti spracúvajú osobné údaje na serveroch umiestnených v Európskej únii. Vo výnimočných prípadoch sa osobné údaje môžu v rozsahu povolenom zo zákona spracúvať v krajinách mimo Európy (tretie krajiny).

  Pri prenose údajov v rámci skupiny ZEISS Group (ak je povolený), prenose údajov do zahraničia a spracúvaní údajov s externými partnermi spoločnosť ZEISS dodržiava príslušné zákony na ochranu údajov a zabezpečuje tieto aktivity pomocou dostupných prostriedkov na ochranu údajov vrátane zmlúv o spracúvaní údajov, štandardných zmluvných doložiek EÚ a medzinárodných konvencií. Ak miestne požiadavky v zahraničí nezodpovedajú úrovni ochrany požadovanej Chartou základných práv Európskej únie, spoločnosť ZEISS sa bude usilovať o zachovanie minimálnych rizík spojených so spracúvaním osobných údajov prostredníctvom vhodných opatrení.

  Vymazanie údajov

  V zásade sme zo zákona povinní archivovať vaše údaje relevantné pre výberový proces počas šiestich mesiacov. V prípade, ak ste súhlasili so zahrnutím do skupiny uchádzačov a nedokážeme vám ponúknuť žiadnu pracovnú pozíciu, vaše údaje vymažeme najneskôr dva roky od zamietnutia vašej žiadosti. Po šiestich mesiacoch môžete tiež vymazať svoje údaje z portálu žiadostí spoločnosti ZEISS alebo tak môžete urobiť poslaním e-mailu na adresu recruiting.oberkochen@zeiss.com. Ak nesúhlasíte s uchovávaním vašich údajov, údaje budú vymazané ihneď po obsadení pracovnej pozície alebo do šiestich mesiacov.

  Ak súhlasíte s uchovávaním vašich údajov, zahrnieme ich do administratívnych procesov oddelenia pre ľudské zdroje, ktoré vykonávame v rozsahu stanovenom právnymi predpismi.

  Zabezpečenie údajov

  Okrem nariadení týkajúcich sa ochrany osobných údajov v krajinách, v ktorých spoločnosť ZEISS sídli, sa na zaistenie bezpečnosti a dôvernosti údajov v spoločnosti ZEISS uplatňujú firemné smernice platné po celom svete. Okrem toho sa každý poskytovateľ služieb, ktorý spracúva vaše osobné údaje v mene spoločnosti ZEISS, zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť a uplatňovať rovnaké prísne bezpečnostné opatrenia ako spoločnosť ZEISS.

  Technickú podporu nášho systému správy uchádzačov zabezpečuje poskytovateľ IT služieb so sídlom v Nemecku, ktorého sme vybrali na základe parametrov požadovaných právnymi predpismi a pre ktorého tiež platia zákonné požiadavky ochrany osobných údajov.

  Upozornenie na pracovné ponuky

  Ak si nastavíte upozornenie na pracovné ponuky, budeme ukladať len informácie, ktoré sú na to potrebné (e-mailová adresa a výberové kritériá). Upozornenia na pracovné ponuky môžete kedykoľvek ukončiť. V takom prípade vaše informácie okamžite vymažeme.

  Kontakt

  Akékoľvek otázky týkajúce sa výberového procesu pošlite na recruiting.oberkochen@zeiss.com.

 • Spoločnosť ZEISS ponúka rôzne fóra na konkrétne odborné témy. Tieto odborné fóra ponúkajú používateľom možnosť podeliť sa o myšlienky, skúsenosti a užitočné tipy s inými používateľmi. Aby sa používateľ mohol zapojiť, musí mať identifikátor ZEISS ID. V tomto procese sa spracúva meno používateľa, e-mailová adresa a údaje o používaní.

  Právnym základom spracúvania údajov je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s účinnosťou do budúcnosti.

 • Na účely realizácie súťaže spoločnosť ZEISS zhromažďuje osobné údaje účastníkov, aby určila výhercu. Tieto údaje zvyčajne zahŕňajú pozdrav, celé meno, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo, ak sa vyžaduje telefonický kontakt.

  Tieto údaje sa používajú na informovanie výhercov e-mailom, poštou alebo telefonicky. Údaje o adrese sa použijú na zaslanie výhry s výnimkou prípadu osobného doručenia.

  Údaje budú zhromažďovať a spracúvať výlučne spoločnosti skupiny ZEISS Group. Údaje sa nebudú prenášať iným externým spoločnostiam.

  Právnym základom spracúvania údajov je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s účinnosťou do budúcnosti.

 • Spoločnosť Carl Zeiss AG spracúva osobné údaje poskytnuté oznamovateľom na účely prijímania a spracúvania oznámení porušení predpisov týkajúcich sa porušenia platných zákonov a interných predpisov, ako aj ich vyšetrovania a ukladania sankcií za takéto porušenia.

  Údaje poskytnuté nahlasovateľom zahŕňajú okrem iného kategórie údajov, ako sú kontaktné údaje (napríklad meno, telefón, e-mail, adresa), údaje o zamestnancoch spoločnosti ZEISS a prípadne mená a iné osobné údaje týkajúce sa osôb uvedených v reporte.

  Spracúvanie údajov počas prijímania a vyšetrovania oznámení o porušení predpisov, ako aj určovanie vhodných opatrení, sa zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Vychádza to najmä z oprávneného záujmu spoločnosti ZEISS ako spoločnosti na stíhanie trestných činov, uplatnenie občianskoprávnych nárokov, realizáciu alebo ukončenie pracovného pomeru alebo odhalenie trestných činov v pracovnoprávnom vzťahu, ako aj na predchádzanie porušeniam právnych predpisov popri platných zákonoch.

  Spracúvanie údajov v rámci centrálnej správy a postúpenia záležitostí medzi skupinami zo strany oddelenia firemných predpisov sa vo všeobecnosti vykonáva v súlade s oprávneným záujmom spoločnosti na získanie prehľadu o oznámeniach o porušení predpisov v rámci celej skupiny, a tým aj o existujúcich rizikách v rámci jej riadiacej funkcie, ako aj na uplatnenie a obhajobu práv podľa čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

  Ak existuje zákonná povinnosť zabezpečiť systém nahlasovania alebo mechanizmus podávania sťažností, právny základ môže vyplývať z čl. 6 ods. 1 písm. c všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

  Pokiaľ sa v rámci mechanizmu podávania sťažností vyžaduje súhlas dotknutých osôb so spracovaním údajov, spracúvanie sa vykonáva v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Súhlas udelený na spracovanie osobných údajov možno kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

  V súlade s naším oprávneným záujmom podľa čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov za určitých okolností anonymizujeme osobné údaje tak, aby neobsahovali žiadne informácie a identifikátory týkajúce sa konkrétnych osôb.

  Povinnosti uchovávania a lehoty na vymazanie

  Osobné údaje zásadne uchovávame len tak dlho, ako je nevyhnutné alebo požadované zákonom na objasnenie skutočností, ktorých sa oznámenie o porušení predpisov týka. Konkrétne povinnosti uchovávania a lehoty na vymazanie osobných údajov spracúvaných v rámci spracovania a objasňovania oznámení o porušení predpisov závisia od výsledku vyšetrovania konkrétnych skutočností, ako aj od druhu porušenia a právnych dôsledkov.

  Zverejňovanie a prenos osobných údajov

  Pri spracúvaní oznámení o porušení predpisov v súlade s interne definovaným postupom, prípadne v súlade so zákonom stanovenými postupmi, môže byť potrebné zapojiť do objasňovania skutočností a určovania opatrení ďalšie interné funkcie. Osobné údaje sa poskytujú len v rozsahu, ktorý je absolútne nevyhnutný na spracovanie oznámenia o porušení predpisov alebo ktorý sa v tejto súvislosti vyžaduje na splnenie zákonných povinností nasledujúcim orgánom:

  • vedenie alebo miestny pracovník pre dodržiavanie predpisov príslušnej spoločnosti ZEISS;
  • interne zodpovedný úrad na danú problematiku v prípade (odborných) špecifických informácií (napríklad oddelenie ochrany osobných údajov skupiny, oddelenie bezpečnosti skupiny, právne oddelenie, oddelenie nákupu, referent pre ľudské práva, interný audit);
  • zodpovedné oddelenie ľudských zdrojov a manažéri dotknutých zamestnancov;
  • v prípade potreby externé právne kancelárie a iní partneri, ktorí pomôžu pri objasňovaní náznakov o porušení predpisov;
  • ďalšie zodpovedné strany, napríklad štátne vyšetrovacie orgány, ako sú prokurátori.

  Ak ste ako nahlasovateľ uviedli svoju totožnosť v rámci oznámenia o porušení predpisov, sme podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov vo všeobecnosti povinní informovať všetky obvinené osoby o vašej totožnosti ako o zdroji osobných údajov najneskôr do jedného mesiaca od prijatia vášho oznámenia (článok 14 ods. 3 písm. a všeobecného nariadenia o ochrane údajov). Ak existuje značné riziko, že takéto oznámenie by ohrozilo účinné vyšetrovanie obvinenia alebo iné záujmy hodné ochrany súkromia (napríklad súkromie nahlasovateľa), oznámenie možno odložiť, pokiaľ takéto riziko existuje (článok 14 ods. 5 písm. b všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

  Osobné údaje sa prenášajú príjemcovi (napríklad spoločnosti alebo orgánu spoločnosti ZEISS) v tretej krajine (so sídlom mimo EÚ alebo EHP) len vtedy, ak je to potrebné na spracovanie oznámenia o porušení predpisov. Primerane sa zohľadňujú príslušné požiadavky čl. 44 a nasl. všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

  Systém nahlasovateľov „ZEISS Integrity Line“

  Systém ZEISS Integrity Line umožňuje nahlasovateľom nahlasovať oznámenia o porušení predpisov aj anonymne a komunikovať prostredníctvom šifrovaného spojenia.

  Spoločnosť Carl Zeiss AG poverila spoločnosť EQS Group AG, Karlstraße 47, 80333 Mníchov, Nemecko (ďalej len „spoločnosť EQS“) technickým zabezpečením platformy „ZEISS Integrity Line“. Poskytovateľ služieb bol vybraný starostlivo. Je zodpovedný za pravidelný dohľad pri starostlivom zaobchádzaní s údajmi a ich zabezpečení. Na účely technickej realizácie prenášame osobné údaje spoločnosti EQS. Na tento účel sme so spoločnosťou EQS uzavreli zmluvu o spracovaní údajov o objednávkach. Spracúvanie údajov spoločnosťou EQS sa uskutočňuje výlučne v dátových centrách s vysokým stupňom zabezpečenia v Nemecku a vo Švajčiarsku certifikovaných podľa normy ISO 27001.

  Pri používaní platformy na nahlasovanie oznámení o porušení predpisov a pri komunikácii prostredníctvom platformy sa osobné údaje, ktoré nahlasovateľ poskytol v oznámení, spracúvajú v špeciálne zabezpečenej databáze spoločnosti EQS a šifrujú sa podľa súčasného stavu techniky. IP adresa a aktuálna poloha sa v žiadnom prípade neukladajú.

  Údaje v systéme ZEISS Integrity Line si môžu prezerať len zamestnanci oddelenia firemných predpisov spoločnosti ZEISS, t. j. vedúci pracovník oddelenia firemných predpisov, riaditeľ oddelenia firemných predpisov a pracovník oddelenia firemných predpisov, ako aj špeciálne oprávnení správcovia spoločnosti EQS.

 • Vzdelávacie platformy spoločnosti ZEISS vás podporujú v ďalšom vzdelávaní. Vzdelávacie platformy ZEISS slúžia na poskytovanie obsahu kurzu, pomoc s organizovaním vzdelávacích procesov, podporu vzdelávacích postupov a pomoc so zabezpečením si prehľadu o vašom napredovaní pri práci s obsahom kurzu. Na tento účel je umožnená aj komunikácia medzi učiteľmi a študentmi. Pri organizovaní vzdelávacích procesov vám vzdelávacie platformy spoločnosti ZEISS odosielajú e-maily a záznamy v kalendári s relevantnými informáciami.

  Právnym základom spracúvania údajov je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s účinnosťou do budúcnosti.

 • Spoločnosť ZEISS vám chce uľahčiť kontakt s nami. Na všetkých našich webových stránkach preto ponúkame kontaktné formuláre pre otázky.

  Ak nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára, zhromaždíme vaše meno a e-mailovú adresu, aby sme mohli rýchlo a individuálne odpovedať na vašu otázku. Ak nás chcete kontaktovať telefonicky, uveďte nám aj svoje telefónne číslo.

  Údaje použijeme len na zodpovedanie vašej otázky, nepoužijeme ich na žiadny iný účel.

  Právnym základom pre spracúvanie údajov je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s účinnosťou do budúcnosti.

 • Spoločnosť ZEISS by vám rada posielala informácie o našich produktoch a službách, ktoré by vás mohli zaujímať.

  Vaše osobné údaje zhromaždené v rámci registrácie na odber bulletinu, najmä uvedené oblasti záujmu, používame na to, aby sme vám poskytovali informácie o produktoch a službách prispôsobené vašim záujmom. Poskytnutím svojho mena nám umožňujete osloviť vás osobne a jednoducho spravovať vaše údaje. Ak poskytnete údaje o svojej adrese, napríklad poštové smerovacie číslo, môžeme vám poskytovať aj ponuky prispôsobené regiónu.

  Právnym základom pre spracúvanie údajov je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s účinnosťou do budúcnosti. Pokyny na odhlásenie nájdete v päte každého bulletinu.

  Údaje, ktoré získame pri kúpe niektorého z našich produktov alebo služieb, ako aj pri ich používaní, sa môžu použiť na priame marketingové opatrenia s cieľom upozorniť na novinky a aktuality o zakúpených alebo súvisiacich produktoch alebo službách. Právnym základom spracúvania údajov je ochrana oprávnených záujmov spoločnosti ZEISS v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Náš prevažujúci oprávnený záujem vyplýva z nášho cieľa posielať vám novinky a vylepšenia zakúpených výrobkov alebo služieb alebo súvisiacich výrobkov alebo služieb.

  Proti spracúvaniu vašich osobných údajov na reklamné účely spoločnosťou ZEISS môžete kedykoľvek namietať s účinnosťou do budúcnosti. Námietku môžete jednoducho vzniesť prostredníctvom formulára žiadosti uvedeného v dolnej časti tejto stránky alebo pomocou odkazu na odhlásenie v päte každého bulletinu.

  Okrem toho sa neustále snažíme zlepšovať našu ponuku. Na tento účel sa vyhodnocuje odosielanie bulletinov, napríklad či je možné posielať ich na uvedené e-mailové adresy, ktoré bulletiny používatelia otvárajú, na ktoré odkazy v bulletine klikajú atď. Údaje zhromažďuje a spracúva výlučne spoločnosť ZEISS. Údaje sa nebudú prenášať iným externým spoločnostiam.

 • My Vision Profile a ZEISS Online Vision Check sú internetové služby na určenie osobných zrakových návykov a identifikáciu individuálnych potrieb na základe zrakovej ostrosti, kontrastu a farebného videnia, ako aj astigmatizmu a zorného poľa pre jednotlivé riešenia šošoviek od spoločnosti ZEISS. Údaje zhromaždené v tomto procese sa používajú výlučne na analýzy potrebné v jednotlivých prípadoch. Výsledky v aplikácii My Vision Profile sú následne dostupné prostredníctvom kódu poskytnutého spolu s výsledkom. Na požiadanie je možné tento kód poskytnúť aj e-mailom.

  Na určenie zrakového profilu alebo kontrolu zraku sa zhromažďujú rôzne údaje: vek, zrakové obmedzenie, používané vizuálne pomôcky, problémy so zrakom, pracovné a každodenné činnosti, dĺžka používania mobilných zariadení atď.

  Ak si želáte dostávať výsledky e-mailom, vaša e-mailová adresa sa bude zhromažďovať aj na zaslanie QR kódu s výsledkami analýzy. E-mailová adresa sa nebude ďalej uchovávať.

  Právnym základom pre spracúvanie údajov je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s účinnosťou do budúcnosti.

 • Na niektoré výrobky spoločnosti ZEISS poskytuje spoločnosť ZEISS záruku dva roky od dátumu nákupu. V prípade niektorých výrobkov sa táto záručná doba môže predĺžiť na tri roky, ak sa výrobok zaregistruje prostredníctvom online registrácie spoločnosti ZEISS do štyroch týždňov od dátumu nákupu.
  Právnym základom spracúvania údajov je plnenie zmluvy alebo vykonávanie predzmluvných opatrení podľa čl. 6 ods. 1 písm. b všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 • Pri niektorých našich službách ponúkame registráciu prostredníctvom postupov jediného prihlásenia. Tento postup vám umožňuje prihlásiť sa k niektorým našim službám pomocou používateľského účtu poskytovateľa postupu jediného prihlásenia (napríklad Facebook alebo Apple ID). Spracúvanie údajov je založené na čl. 6 ods. 1 písm. a, b alebo f všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

  Náš prvoradý oprávnený záujem vyplýva z našej povinnosti zaistiť bezpečnosť ponúkaných služieb. Na tento účel spoločnosť ZEISS spracúva určité osobné údaje, ktoré nám zasiela v rámci postupu jediného prihlásenia.
  

 • Spoločnosť ZEISS vám ponúka aj rozsiahle možnosti kontaktov a informácií prostredníctvom našej prítomnosti na sociálnych médiách. Tieto služby sociálnych médií môžu nezávisle zhromažďovať osobné údaje, napríklad prostredníctvom vášho vytvoreného profilu. V tomto procese sa údaje spracúvajú aj mimo Európskej únie. Spracúvanie údajov sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

  Platformy sociálnych médií

  Ponúkame vám široké možnosti kontaktov a informácií prostredníctvom našej prítomnosti na sociálnych médiách na základe čl. 6 ods. 1 bodu f všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Tieto služby sociálnych médií môžu nezávisle zhromažďovať osobné údaje, napríklad prostredníctvom vášho vytvoreného profilu.

  Na niektorých webových stránkach spoločnosti ZEISS nájdete tlačidlá na pluginy sociálnych médií iných internetových služieb. Tieto tlačidlá ešte neumožňujú nadviazanie kontaktu so serverom poskytovateľa. Samotným kliknutím na tieto tlačidlá vyjadrujete súhlas s komunikáciou s poskytovateľom príslušnej platformy a spojenie sa aktivuje.

  Ak ste sa už prihlásili do vybranej sociálnej siete, prepojenie sa zrealizuje bez toho, aby sa otvorilo ďalšie okno. Keďže tento prenos je priamy, o prenášaných údajoch nedostávame žiadne informácie. Dostávame informácie len o tom, že ste vyhľadali príslušnú stránku. Ak ste sa zároveň prihlásili do služby Facebook & Co, tieto informácie sa priradia k vášmu účtu sociálnych médií, a tým sa priradia k vašej osobe.

  Ďalšie informácie o ďalšom používaní a uchovávaní vašich osobných údajov spoločnosťami Facebook a Twitter získate priamo od týchto spoločností pôsobiacich v oblasti sociálnych médií.

  Pluginy sociálnych sietí je možné aj zablokovať pomocou doplnkov v prehliadači.

  Facebook for Business – automatické pokročilé priradenie

  Táto funkcia je aktívna len vtedy, ak ste v našom banneri na získanie súhlasu so súbormi cookie udelili súhlas s používaním pixelu sledovania od spoločnosti Facebook. Ak súhlas udelíte, na niektorých webových stránkach spoločnosti ZEISS sa bude používať automatické pokročilé priradenie. Táto funkcia zdieľa vašu e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, ktoré zadáte do formulára na webovej stránke spoločnosti ZEISS a odošlete. Vaše údaje sa pred prenosom zašifrujú a Facebook ich použije na lepšie priradenie do konkrétnych cieľových skupín. Následne Facebook prenesené údaje vymaže.

  Fanúšikovské stránky v službe Facebook

  Na základe rozhodnutia Súdneho dvora EÚ z 5. júna 2018 je prevádzka fanúšikovskej stránky v službe Facebook spoločnou zodpovednosťou spoločnosti Facebook a príslušnej prevádzkovej spoločnosti. Osobné údaje zhromaždené a spracované spoločnosťou Facebook na účely používania služby Facebook Insights budú spoločnosti ZEISS sprístupnené len v anonymizovanej forme. Nedostávame teda žiadne informácie o správaní jednotlivých používateľov. Aby sme vylepšili náš obsah, spoločnosť ZEISS používa nástroje Facebook Insights alebo nástroje tretích strán, ktoré pomocou údajov poskytnutých spoločnosťou Facebook vyhodnocujú, ako sa náš obsah používa a aké vyvoláva reakcie. Právnym základom spracúvania údajov je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 • Prieskum spokojnosti zákazníkov

  Spoločnosť ZEISS má oprávnený záujem zlepšovať svoje vlastné produkty a služby. Môžeme vás preto vyzvať, aby ste sa zúčastnili na prieskumoch zákazníkov. Dotazníky používané na tento účel sú vo všeobecnosti navrhnuté ako anonymné, takže nemusíte poskytovať žiadne osobné údaje. Ak napriek tomu v dotazníku alebo prieskume poskytnete osobné údaje, spoločnosť ZEISS môže tieto osobné údaje použiť na zlepšenie svojich vlastných produktov a služieb.
  

  Spracúvanie údajov sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písm. a alebo f všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s účinnosťou do budúcnosti.

  Naším prvoradým oprávneným záujmom je zlepšovať produkty a služby, ktoré ponúkame.

  Prieskumy používateľov

  Informácie z prieskumov používateľov používame na testovanie prototypov alebo konceptov a nápadov na našich webových stránkach a na zlepšovanie našich služieb na základe spätnej väzby, ktorú získame od návštevníkov webových stránok alebo používateľov získaných prostredníctvom agentúr. Spracúvanie údajov je založené na čl. 6 ods. 1 písm. a alebo f všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

  Aké informácie zbierame?

  • Meno
  • E-mailovú adresu
  • Údaje o správaní (interakcie používateľa s prototypom, označenia páči sa a nepáči sa, preferencie)
  • Poloha (krajina)
  • Demografické údaje: vek, vekové rozpätie, pohlavie (nie vždy sa vyžaduje)
  • Názov pracovnej pozície

  Ak sa v rámci prieskumu používateľov nahrávajú videá a obrázky, stane sa tak len vtedy, ak ste nám udelili svoj súhlas. Kedykoľvek a bez udania dôvodu sa môžete odhlásiť poslaním e-mailu na adresu research.panel@zeiss.com. Tieto informácie uchovávame v našich databázach, pretože je možné, že nie všetci členovia projektového tímu sa zúčastnia na rozhovore (ak je to relevantné).

  Na vykonávanie prieskumov v rámci prieskumu používateľov sa využíva poskytovateľ služieb maze.com. S poskytovateľom služieb bola uzatvorená zmluva o ochrane údajov. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnemu inému poskytovateľovi služieb.

  Osobné údaje získané v rámci prieskumu používateľov uchovávame po dobu 2 rokov. Anonymizované údaje (t. j. údaje, ktoré vás nedokážu identifikovať) sa môžu uchovávať dlhšie.

 • Ak sa zúčastníte na niektorom z našich podujatí, spracúvanie vašich osobných údajov sa môže stať nevyhnutným pre vašu účasť z dôvodov spracovania a fakturácie. Spracúvanie údajov je založené na čl. 6 ods. 1 písm. b všeobecného nariadenia o ochrane údajov alebo, ak neexistuje zmluvný vzťah medzi vami a spoločnosťou ZEISS, na základe čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Naším prvoradým oprávneným záujmom je efektívna realizácia internetových podujatí.

  Na realizáciu virtuálnych stretnutí alebo webinárov používame tieto platformy a aplikácie:

  • Microsoft Teams,
  • GoToWebinar,
  • WebEx,
  • Clickmeeting,
  • On24.

  Spravidla sa na účely udalostí spracúva len vaša e-mailová adresa, meno, priezvisko a IP adresa. V prípade platených podujatí sa údaje môžu spracúvať aj na účely fakturácie.

  Medzi vami a poskytovateľom služieb webinára sa vytvorí šifrované spojenie. Zvukové ani obrazové informácie prenášané počas tejto relácie nezaznamenávame. Kliknutím na tlačidlo Join (Pripojiť sa) potvrdzujete, že túto reláciu nebudete nahrávať ani snímať obrazovku.
   Reláciu môžete kedykoľvek ukončiť jednoduchým zatvorením okna prehliadača alebo ukončením programu či aplikácie. Ak váš kontakt ukončí reláciu, automaticky sa ukončí aj vaša účasť na relácii.

  Počas webinára a po jeho skončení sa nám prenášajú štatistické údaje. Ak sa zúčastníte na webinári, položíte otázku alebo odpoviete na otázku počas webinára, okrem vašich registračných údajov dostaneme aj informácie o trvaní účasti, záujme o webinár, položenej otázke alebo odpovedi na otázku na účely ďalšej podpory alebo zlepšenia dojmu používateľov.

  Chceli by sme tiež upozorniť, že poskytovatelia v rámci poskytovania zhromažďujú vlastné údaje, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Podrobné informácie o tom nájdete na webových stránkach poskytovateľov.

 • Spoločnosť ZEISS monitoruje oblasti dôležité z hľadiska bezpečnosti vo vnútri a mimo budov a priestorov pomocou kamerového systému. Monitorovanie pomocou kamerových systémov na verejných priestranstvách sa zásadne nevykonáva. Akonáhle sa nachádzate v dosahu detekcie kamier, ste predmetom tohto spracúvania údajov. Spracúvanie údajov je založené na čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

  Prvoradý oprávnený záujem spoločnosti ZEISS je používanie monitorovania pomocou kamerových systémov. Pomáha to zabezpečiť vo veľkej miere úplnú bezpečnosť budovy a osôb. Monitorovanie pomocou kamerových systémov sa používa na tieto účely:

  • vykonávanie domových práv;
  • odhalenie pokusov o nezákonný vstup;
  • (nevyhnutné) monitorovanie dverí s poplašným systémom;
  • odhalenie zablokovaných núdzových východov;
  • objasnenie a stíhanie neoprávneného vstupu;
  • prevencia, obmedzenie a objasnenie kriminálne relevantného správania, napríklad vandalizmu.

  Monitorovanie kamerovým systémom umožňuje rýchle zahájenie opatrení na odstránenie sťažností vyplývajúcich z vyššie uvedených bodov. Slúži teda nielen na ochranu budovy, ale aj vašej osobnej bezpečnosti a bezpečnosti zamestnancov spoločnosti ZEISS.

  Videozáznamy sa vyhodnocujú len na báze ad hoc. V prípade porušenia domového poriadku, spáchania trestného činu alebo porušenia určitých zákonných požiadaviek môžu byť záznamy odovzdané bezpečnostným orgánom.

  Údaje sa spravidla zaznamenávajú alebo uchovávajú 7 dní. V závislosti od polohy sa údaje môžu zaznamenávať na iné obdobie (maximálne na jeden mesiac). Zvyčajne sa na každom mieste, kde sa vykonáva monitorovanie pomocou kamerových systémov, zverejňuje oznámenie s cieľom informovať dotknuté osoby o ich právach.

  V prípade osobitného dôvodu sa tieto obrazové sekvencie vyžadujú počas trvania vyšetrovania.
  

 • Vo všeobecnosti môžete webové stránky spoločnosti ZEISS používať bez toho, aby ste nám poskytli akékoľvek osobné údaje. V prípade niektorých funkcií ponúkaných na webových stránkach od vás budeme požadovať osobné údaje, aby sme mohli príslušnú službu spracovať rýchlo a pohodlne alebo aby sme službu vôbec mohli ponúkať. Pozrite si tiež sekciu „Používanie súborov cookie a podobných technológií“.

  Niektoré údaje sa zhromažďujú automaticky a z technických dôvodov už pri návšteve našej webovej stránky. Podrobné informácie nájdete v sekcii „Prístupové údaje na webových stránkach a v internetových obchodoch“.

  Spracúvanie údajov je založené na čl. 6 ods. 1 písm. a alebo f všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s účinnosťou do budúcnosti.

 • V našich internetových obchodoch si môžete objednať rôzne produkty. Pre spracovanie objednávky sa spracúvajú rôzne osobné údaje. Spracúvanie údajov je založené na čl. 6 ods. 1 písm. b všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

  Na účely spracovania objednávky spracúvame vaše kontaktné údaje, t. j. titul, priezvisko, meno, telefónne číslo a dodaciu a fakturačnú adresu. Vašu e-mailovú adresu používame na odoslanie potvrdenia objednávky a ďalších dôležitých informácií o vašej objednávke a na overenie vašej totožnosti pri vytváraní zákazníckeho účtu. Okrem toho počas procesu objednávania zhromažďujeme vaše platobné údaje. Ak je to potrebné na vybavenie objednávky, využívame poštové, špedičné a prepravné spoločnosti. V prípade omeškania platby (ak sú splnené ostatné zákonné požiadavky) odovzdávame údaje potrebné na vymáhanie našej pohľadávky poskytovateľovi služieb vymáhania pohľadávok. Aj spracovanie platieb kreditnou kartou a PayPal vykonáva externý poskytovateľ služieb.

  Právnym základom spracúvania údajov je plnenie zmluvy alebo vykonávanie predzmluvných opatrení podľa čl. 6 ods. 1 písm. b všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Odlišne od toho sa spracúvanie údajov na účely vyššie opísanej úverovej kontroly a v prípade potreby zapojenia poskytovateľa služieb vymáhania pohľadávok vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Naším prvoradým oprávneným záujmom je zabrániť omeškaniu platieb.

  Niektoré údaje sa zhromažďujú automaticky a z technických dôvodov už pri návšteve nášho internetového obchodu. Podrobné informácie nájdete v sekcii „Prístupové údaje na webových stránkach a v internetových obchodoch“.

 • Na spracovanie zmluvných vzťahov ponúkame našim zákazníkom bezpečné možnosti platieb a okrem bánk na tento účel využívame aj iných poskytovateľov platobných služieb. Právnym základom spracúvania údajov je plnenie zmluvy alebo vykonávanie predzmluvných opatrení podľa čl. 6 ods. 1 písm. b všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

   Osobné údaje spracúvajú poskytovatelia platobných služieb (napríklad meno, adresa, bankové údaje, ako sú čísla účtov alebo kreditných kariet). Toto spracovanie je nevyhnutné na vykonanie transakcií. Údaje zadané v tomto procese však spracúvajú a uchovávajú len poskytovatelia platobných služieb. Spoločnosť ZEISS dostáva len informácie s potvrdením alebo negatívnymi informáciami o platbe.

    Poskytovatelia platobných služieb môžu uskutočniť ďalšie prenosy na účely kontroly totožnosti a úverovej bonity. V tejto súvislosti odkazujeme na obchodné podmienky a informácie o ochrane údajov poskytovateľov platobných služieb. Platia obchodné podmienky a informácie o ochrane údajov príslušných poskytovateľov platobných služieb, ktoré sú prístupné na príslušných webových stránkach alebo v aplikáciách slúžiacich na vykonanie transakcií.

   • ZEISS ID je systém riadenia identity a prístupu pre všetky aplikácie spoločnosti ZEISS, ktorý môžu používať zákazníci, partneri, dodávatelia a zamestnanci. Takto je možné využívať digitálne služby spoločnosti ZEISS prostredníctvom jediného prístupového bodu. Integrovaná funkcia jediného prihlásenia umožňuje prepínať medzi rôznymi službami bez nutnosti opätovného prihlásenia, a to je možné aj v rámci spoločností ZEISS prostredníctvom automatickej registrácie.

    Pri registrácii musí používateľ uviesť svoje priezvisko, meno, e-mailovú adresu a (ak je to pre používanú službu potrebné) svoj titul, zákaznícke číslo, telefónne číslo, doručovaciu a fakturačnú adresu. Poskytnuté údaje používame na účely správy používateľov. Pokiaľ sú tieto údaje používateľov potrebné na implementáciu ďalších aplikácií, napríklad na spracovanie objednávok v internetovom obchode, budú im odovzdané údaje potrebné pre príslušnú aplikáciu.

    V profile účtu ZEISS ID si môžete prezerať a meniť svoje osobné údaje alebo stav svojho marketingového súhlasu. Nepovinné údaje môžete vymazať. ZEISS ID sa môže aj vymazať. V takom prípade sa vaše údaje vymažú a stratíte prístup k aplikáciám ZEISS ID. Vaše konto ZEISS ID a vaše údaje sa automaticky vymažú, ak je vaše konto neaktívne 2 roky.

    Právnym základom pre spracúvanie údajov je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a všeobecného nariadenia o ochrane údajov alebo plnenie zmluvy či vykonávanie predzmluvných opatrení podľa čl. 6 ods. 1 písm. b všeobecného nariadenia o ochrane údajov alebo ochrana prvoradých oprávnených záujmov spoločnosti ZEISS podľa čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

   • Spoločnosť ZEISS ako prevádzkovateľ webových stránok alebo internetových obchodov zhromažďuje údaje o prístupe na naše webové stránky a internetové obchody a ukladá tieto údaje ako takzvané protokolové súbory servera. Automaticky sa zhromažďujú a až do automatického vymazania uchovávajú tieto informácie:

    • navštívená webová stránka alebo stránka internetového obchodu;
    • dátum a čas prístupu;
    • webová stránka, z ktorej sa uskutočnil prístup (tzv. webová adresa sprostredkovateľa);
    • použitý prehliadač;
    • použitý operačný systém;
    • IP adresa koncového zariadenia žiadateľa.

    Vyššie uvedené údaje spracúvame na tieto účely:

    monitorovanie a vyhodnocovanie bezpečnosti a stability systému,

    • zabezpečenie bezproblémového pripojenia webovej stránky,
    • zabezpečenie pohodlného používania našej webovej stránky.

    Spracúvanie údajov je založené na čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Náš prvoradý oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov zhromažďovania údajov. V žiadnom prípade nepoužívame zhromaždené údaje na účely vyvodzovania záverov o jednotlivých osobách.

   • Služba Virtual Try-On spoločnosti Carl Zeiss Vision GmbH vám poskytuje odporúčania na okuliarové rámy na základe vášho vopred vytvoreného virtuálneho avatara. Zhromaždené biometrické údaje bude spoločnosť ZEISS spracúvať len v rámci služby Virtual Try-On.

    Právnym základom pre spracúvanie údajov je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

   • Právny základ a účel

    Tieto informácie použijeme na testovanie prototypov alebo konceptov a nápadov na našich webových stránkach a na zlepšovanie našich služieb na základe spätnej väzby, ktorú sme získali od návštevníkov webových stránok alebo používateľov získaných prostredníctvom agentúr. Použitým právnym základom pre uvedené činnosti sú naše oprávnené záujmy (čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

    Aké informácie zbierame?

    • Meno
    • E–mailová adresa
    • Údaje o správaní (interakcie používateľa s prototypom, označenia páči sa a nepáči sa, preferencie)
    • Poloha (krajina)
    • Demografické údaje: vek, vekové rozpätie, pohlavie (nie vždy sa vyžaduje)
    • Názov pracovnej pozície

    Nahrávate videá a snímate fotky?

    Áno, za predpokladu, že ste nám udelili súhlas. Kedykoľvek a bez udania dôvodu sa môžete odhlásiť poslaním e-mailu na adresu research.panel@zeiss.com.

    Tieto informácie uchovávame v našich databázach, pretože je možné, že nie všetci členovia projektového tímu sa zúčastnia na rozhovore (ak je to relevantné). Nahrávky a poznámky nám umožňujú zdieľať obsah a neskôr k nemu spoľahlivo a presne pristupovať.

    Poskytujete moje osobné údaje tretím stranám?

    Môžeme zapojiť externé agentúry, aby vykonávali prieskumy v našom mene. Okrem toho zdieľame vaše osobné údaje s nástrojmi používanými na vykonávanie prieskumov. V oboch prípadoch sme podpísali príslušnú zmluvu o ochrane údajov a vykonali príslušné posúdenie dodávateľa ochrany osobných údajov.

    Ako dlho budete uchovávať moje osobné údaje?

    Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu 2 rokov. Súhrnné údaje alebo anonymizované údaje (teda údaje, ktoré vás nedokážu identifikovať) sa budú uchovávať dlhšie.

    Medzinárodný prenos údajov

    Vaše údaje by mohli byť uložené mimo EHP a v kontexte digitálnych služieb podporovaných cloudom (napr. e-mail, nástroj na prieskumy). To znamená, že vaše údaje môžu byť uložené alebo prístupné v krajinách mimo EHP podľa práva krajín mimo EÚ, kde ich používanie nemusí podliehať rovnako prísnym požiadavkám na právnu ochranu. Naši poskytovatelia služieb tretích strán však nemajú žiadne právo používať informácie, ktoré s nimi zdieľame, nad rámec rozsahu nevyhnutného na to, aby nám pomohli.

    Aby sme vám poskytli čo najväčšie záruky ochrany súkromia a ochrany údajov, starostlivo sme preskúmali a preverili naše tretie strany. Na zabezpečenie súladu s požiadavkami na ochranu údajov pri medzinárodných prenosoch sa s týmito poskytovateľmi podpisujú štandardné zmluvné doložky (SCC), ktoré prijala Európska komisia.

    Všetky informácie sú dôverné

    Zachovanie dôvernosti informácií o vás: Všetky informácie, ktoré poskytnete spoločnosti ZEISS počas rozhovoru, budú považované za dôverné. Spoločnosť ZEISS sa zaväzuje, že nezverejní žiadne informácie, pokiaľ to nebude vyžadovať zákon alebo pokiaľ to nebude nevyhnutné na ochranu práv osoby.

    Zachovanie dôvernosti informácií o spoločnosti ZEISS: Všetky informácie, ktoré vám poskytne spoločnosť ZEISS počas rozhovoru, sa považujú za dôverné. Akákoľvek spätná väzba, ktorú spoločnosti ZEISS poskytnete v súvislosti s produktmi alebo službami spoločnosti ZEISS, je dôverná a súhlasíte s tým, že spoločnosť ZEISS je vlastníkom takejto spätnej väzby. Toto nemá žiadny vplyv na akékoľvek vlastnícke práva, ktoré môžete mať k akémukoľvek inému obsahu, ktorý nám počas rozhovoru poskytnete.

    Vlastníctvo médií

    Spoločnosť ZEISS je vlastníkom médií a vy udeľujete spoločnosti ZEISS výslovný súhlas na použitie vašich nahrávok aj fotografií pre médiá alebo na odvodené činnosti v súvislosti s naším projektom (zverejnenie môže byť interné).

   Otázka o ochrane osobných údajov

   Formulár sa načítava...

   Vaša žiadosť týkajúca sa ochrany osobných údajov.
   Vyplňte nasledujúci formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

   Ďalšie informácie o spracovaní údajov v spoločnosti ZEISS nájdete v našom oznámení o ochrane osobných údajov.

   • 1

    Posledná aktualizácia: 6. júna 2023