Skupina ZEISS

Ochrana údajov

Informácie o tom, akým spôsobom zbierajú a spracovávajú vaše osobné informácie online služby spoločnosti ZEISS (internetové stránky, aplikácie, sociálne siete)

Nasledujúci list údajov "Prehľad ochrany osobných údajov" poskytuje stručný prehľad o zbieraní a spracúvaní vašich osobných údajov prostredníctvom online služieb spoločnosti ZEISS (internetové stránky, aplikácie, sociálne siete). Podrobnosti o tomto procese sú k dispozícii v úplnej verzii nášho Oznámenia o ochrane osobných údajov.

Prehľad ochrany osobných údajov

Aké informácie zbierame?

I. Keď otvoríte a/alebo používate naše online služby, medzi zhromažďované informácie patria nasledovné:

 • typ internetového prehliadača, ktorý používate
 • stránky, ktoré ste navštívili na našej internetovej stránke
 • operačný systém
 • vaša IP adresa alebo IP adresa v skrátenom tvare
 • činnosť používateľa (napr. pohyby myšou, kliknutia, trvanie relácie, atď.)

Tieto údaje sa zhromažďujú a používajú hlavne v anonymnej forme alebo pod pseudonymom.

II. Návštevou našej internetovej stránky dobrovoľne poskytujete informácie o sebe, ku ktorým patria nasledovné:

 • meno, priezvisko a titul
 • informácie o platbách
 • kontaktné informácie (napr. e-mail, tel.č.)
 • adresa a informácie o objednávke
 • spoločnosť, priradenie ku skupine
 • produkty a zariadenia, ktoré používate
 • osobné záľuby a preferencie

Akým spôsobom zberajú informácie online služby spoločnosti ZEISS?

Online služby ZEISS využívajú rôzne typy súborov cookie alebo technológií sledovania s rôznymi funkciami. Tieto vykonávajú výlučne technické funkcie, ale prispievajú tiež k optimalizácii internetových stránok, interakciám so sociálnymi médiami, ako aj inzercii súvisiacej s používaním, a to na našej strane aj na strane partnerov. Na základe toho tiež poskytujeme informácie našim partnerom na analýzu, marketingové účely a účely sociálnych médií. Proti používaniu týchto technológií môžete podať námietku kedykoľvek a v rôznych fázach. Kliknutím na „Nastavenia"“ si vyberte osobné nastavenia súborov cookie:

Online služby spoločnosti ZEISS zbierajú údaje prostredníctvom automatizovaných procesov alebo prostredníctvom zadaní vykonaných používateľom, napr. pomocou nasledujúcich prostriedkov:

 • sledovacích pixelov súborov cookie
 • priamych zadaní používateľa
 • sledovaním naprieč viacerými zariadeniami, sledovaním pohybu myšou a podobnými metódami

Vďaka súborom cookie sú internetové stránky príjemnejšie pre používateľa, efektívnejšie a bezpečnejšie. Cookie je textový súbor obsahujúci informácie o aktivite používateľa, ktorý sa dočasne ukladá do internetového prehliadača používateľa. Tento súbor je možné použiť na definovanie a uloženie preferencií používateľa a nastavení internetovej stránky.

Poznámka: Ďalšie informácie o súboroch cookie a iných internetových technológiách sú k dispozícii v našom Oznámení o ochrane osobných údajov.

Prečo online služby spoločnosti ZEISS spracovávajú a používajú moje osobné informácie? Kedy spoločnosť ZEISS používa a spracováva moje osobné informácie?

Je nutné poznamenať, že spoločnosť ZEISS zbiera osobné informácie iba ad hoc a na určité účely. Nižšie uvedený zoznam dôvodov preto nie je úplný.

 1. na poskytovanie našich produktov & služieb
 2. na splnenie zákonom stanovených povinností
 3. na kontroly bonity pri spracovávaní platieb, pri ktorých sa využívajú nezabezpečené platobné metódy
 4. na zabránenie podvodom pri nákupoch
 5. na marketingové účely
 6. na vykonávanie analýz používania internetovej stránky a zlepšenie našej internetovej stránky
 7. na účel súťaží
 8. na zasielanie informačných e-mailov a iných predplatených informácií
 9. na posielanie online žiadostí o prácu
 10. na kontaktné účely a v kontaktných formulároch
 11. počas využívania vyhradených oblastí, napr. ZEISS ID, a na overovanie údajov
 12. v online obchode
 13. na dané požiadavky
 14. počas využívania digitálnych služieb spoločnosti ZEISS, napr. platforiem, pri prihlásení/odhlásení odberu informačných e-mailov, a počas používania aplikácií

Vieme, že vám záleží na tom, aby sa s vašimi osobnými informáciami zaobchádzalo opatrne. Keďže nám v spoločnosti ZEISS veľmi záleží na ochrane osobných údajov, dbáme na to, aby sa vaše informácie zbierali, spracovávali a používali prísne v súlade so zákonom. Osobné informácie od vás vyžadujeme pri vyššie uvedených prípadoch.

Tieto informácie nám pomáhajú pri neustálom vylepšovaní našich internetových stránok a poskytujú vám individualizovaný zážitok pri ich používaní. Jednotlivé osobné informácie sa používajú na spracovanie vašich objednávok, dodanie zakúpeného tovaru a výrobkov, overenie vašej bonity, spracovanie platieb, zabránenie podvodom a na to, aby sme vás informovali o vašich objednávkach a našich produktoch, službách a špeciálnych ponukách.

Aby sme vás mohli rýchlo kontaktovať, vyžadujeme, aby ste nám poskytli svoju e-mailovú adresu. Vaša adresa bude použitá na reklamné účely iba v prípade, ak ste nám na to vopred dali výslovný súhlas.

Právny základ spracovania osobných údajov

Vaše údaje spracúvame iba v súlade s platnými zákonmi. Predovšetkým budeme vaše údaje spracúvať v súlade s článkami 6 a 9 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), ale aj v súlade s podmienkami na vyjadrenie súhlasu v článku 7 GDPR. Pri spracovaní vašich údajov budeme okrem iného využívať nasledujúce právne základy. Upozorňujeme, že toto nie je úplný ani vyčerpávajúci zoznam právnych základov. Ide len o príklady s cieľom ukázať právne základy v transparentnejšom svetle.

 • Súhlas (článok 6, odsek 1, bod 1, písm. a GDPR a článok 7 GDPR alebo článok 9, odsek 2, písmeno a a článok 7 GDPR): Isté údaje budeme spracúvať až po predchádzajúcom poskytnutí výslovného a dobrovoľného súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s budúcou účinnosťou.
 • Plnenie zmluvy / predzmluvných opatrení (článok 6, odsek 1, bod 1, písm. b GDPR): Vyžadujeme prístup k určitým údajom, aby sme začali plniť vašu zmluvu so spoločnosťou ZEISS a partnermi ZEISS.
 • Súlad s právnym záväzkom (článok 6, odsek 1, bod 1, písm. c GDPR): Na ZEISS sa vzťahuje rad právnych požiadaviek. Na splnenie týchto požiadaviek musíme spracúvať konkrétne údaje.
 • Ochrana oprávnených záujmov (článok 6, odsek 1, bod 1, písm. f): ZEISS bude spracúvať konkrétne údaje na ochranu svojich záujmov alebo záujmov tretích strán. To však platí iba v prípade, že vaše záujmy v individuálnom prípade neprevyšujú iné oprávnené záujmy.

Kde sa spracovávajú moje osobné informácie?

Informácie o vás sa zásadne spracovávajú na serveroch, ktoré sa nachádzajú v Nemecku. Ak je to povolené, tak sa informácie o vás môžu spracovávať aj v iných krajinách než v Nemecku. Informácie o používateľoch čiastočne spracovávajú externé spoločnosti, ktoré najala spoločnosť ZEISS.

Pri sprostredkúvaní údajov v rámci skupiny ZEISS Group (ak je povolené), prenose údajov do zahraničia a spracúvaní údajov s externými partnermi spoločnosť ZEISS dodržiava príslušné zákony na ochranu údajov a  zabezpečuje tieto aktivity pomocou dostupných prostriedkov na ochranu údajov, vrátane zmlúv o spracúvaní údajov, zmluvných doložiek EU štandardov a medzinárodných konvencií. Ak miestne požiadavky v zahraničí nespĺňajú úroveň ochrany požadovanej chartou základných práv EÚ, spoločnosť ZEISS sa bude usilovať o zachovanie minimálnych rizík spojených so spracúvaním osobných údajov prostredníctvom vhodných opatrení.

Aké mám práva?

 • The right to information
 • The right to object, including the right to withdraw your objection
 • The right to have information deleted or released/transferred
 • The right to limit or block the processing of information
 • The right to have information corrected
 • The right of appeal, also through a responsible supervisory authority
 • The right to withdraw your consent
 • The right to not be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling

If you have a data protection concern, please contact:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen

Contact via email (no confidential content, please): datap rivacy @zeiss .com
Contact by phone: +49 7364 20-0 (keyword "data protection")
Contact via web form: Go to form

Prečo boli vymazané moje osobné informácie?

Vaše osobné informácie vymažeme v prípade, ak zanikol dôvod, prečo boli zbierané; môže sa to týkať napr. informácií, ktoré boli zozbierané počas realizácie zmluvy, ktorej platnosť sa skončila. Aby boli splnené požiadavky komerčného a daňového a iného práva, môže byť nutné uložiť vaše osobné informácie nad rámec účelu, na ktorý boli zhromažďované, alebo spočiatku blokovať informácie, aby ich bolo možné spracovať neskôr. . To môže byť tiež potrebné na uplatnenie, výkon a hájenie právnych nárokov.

Ako ZEISS zabezpečuje moje osobné informácie?

Vaše osobné informácie sa prenesú ku nám keď sa prihlásite do špeciálne chránených zón, napr. prostredníctvom ZEISS ID, alebo do online obchodov, keď sa zaregistrujete za účelom účasti na súťažiach alebo pri zadaní objednávky. Aby sa zabezpečilo, že vaše informácie neskončia v nesprávnych rukách, sú kódované pomocou štandardných najnovších metód, napr. prostredníctvom kódovania SSL (Secure Sockets Layer). Tento spôsob je overený a bezpečný pre prenos informácií na internete.

Spoločnosť ZEISS tiež realizuje široké spektrum dodatočných technických a prevádzkových bezpečnostných opatrení na ochranu bezpečnosti osobných informácií svojich partnerov a zákazníkov. V súvislosti s týmito bezpečnostnými opatreniami môžeme od vás príležitostne požadovať, aby ste predtým, než vám bude zaručený prístup k vašim osobným informáciám, poskytli dôkaz svojej totožnosti.

Používa ZEISS súbory cookies?

Spoločnosť ZEISS používa súbory cookie na to, aby pre vás zabezpečila čo možno najpohodlnejšie a najpraktickejšie používanie svojich internetových stránok. Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako používame súbory cookie?

Viac informácií o súboroch cookie a ďalších internetových technológiách

Váš účet ZEISS ID

Váš účet ZEISS ID môžete použiť na prihlásenie sa do širokého portfólia produktov a služieb spoločnosti ZEISS. Po prihlásení sa vami dobrovoľne poskytnuté informácie použijú na vytvorenie záznamu personalizovaných údajov. Informácie nám pomáhajú poskytovať produkty a služby, ktoré sú vám osobne prispôsobené lepšie.

Odvolanie súhlasu používať vaše osobné informácie

To withdraw permission for the use of your personal information, click the link below:

Viewwithdrawal form

Podvodné e-maily (maskovanie skutočnej totožnosti , tzn. spoofing), nevyžiadaná pošta a vylákanie informácií o heslách, tzn. phishing

Beware of phishing and spoofing activities

Unfortunately, the ZEISS brand is among those which are misused for deceptive purposes. In more specific terms, this means that users sometimes receive falsified emails supposedly sent from ZEISS. These emails are often visually designed to look like ZEISS communications and can in some cases be difficult to tell apart from authentic emails from ZEISS.

In these cases, the persons sending the falsified emails are attempting to exploit the trust between ZEISS and its customers in order to steal sensitive information (e.g. login details, customer information, payment information) or to install malicious software on your computer or smartphone.

These emails are not created or sent by ZEISS, even if our name is used to make it appear so. Unfortunately, this also means that ZEISS has no control over the creation and sending of illegitimate emails.

The following characteristics can help you identify whether the email you received is actually from ZEISS:

 • Confirmation emails and invoices from ZEISS should only be for itemsyou actually ordered.
 • Emails from ZEISS should be free of typographical and grammatical errors, since they are proofread before being sent.

In some areas of our websites, we also provide information about, and links to, third-party websites. We do this only if we are firmly convinced of the seriousness of the respective supplier. However, ZEISS is not responsible for the data protection stipulations or contents of these websites and assumes no liability in this regard. These external links are marked with the following icon:

The right way to deal with spam, phishing and spoofing emails:

 • We recommend that you delete suspicious emails immediately.
 • Never open links or attachments in suspicious emails and never give outyour personal information.
 • We also recommend running a virus scan on your computer.

If an email contains unusual or suspicious information regarding your order or your customer information, sign in to the online shop with which you placed the order. There, you will find a list of all the orders you have actually placed, along with the status and invoice number for each order. To do this, manually enter the address of the particular ZEISS online service in your browser. Manually entering the address allows you to avoid the risk of being sent to fraudulent websites via links contained in the email.

Tip: If you're unsure about an email you've received, use our contact service to get in touch with us or write us a message at contact form.

Špecifické predpisy príslušných krajín

Pre používateľov v Ruskej federácii platí nasledovné:

Služby zmienené v tomto dokumente nie sú určené pre občanov Ruskej federácie s trvalým pobytom v Rusku. Ak ste občanom Ruskej federácie a máte adresu trvalého pobytu v Rusku, potvrdzujete, že poskytnutím akejkoľvek osobnej informácie a všetkých osobných informácií pri používaní našich služieb tak robíte na vlastné riziko, a že za túto informáciu ste zodpovedný výlučne vy; potvrdzujete tiež, že využívaním služieb spoločnosti ZEISS udeľujete svoj výslovný súhlas so zbieraním a prenosom vašich osobných informácií do USA a iných krajín za účelom ich spracovania, a že spoločnosť ZEISS nenesie zodpovednosť za prípadné nedodržanie akýchkoľvek zákonov Ruskej federácie.


Pre používateľov v Čínskej ľudovej republike platí nasledovné:

Používaním služieb ZEISS udeľujete svoj výslovný súhlas na zhromažďovanie, spracovanie a prenášanie vašich osobných údajov príjemcom mimo Číny.


Pre používateľov v USA platí nasledovné:

Obsah tejto internetovej stránky môže byť obmedzený na používanie ľuďmi v konkrétnych geografických regiónoch (vrátane v USA). Spoločnosť ZEISS nezaručuje, že internetová stránka alebo jej obsah budú prístupné alebo primerané aj mimo týchto regiónov. Prístup na internetovú stránku zo strany určitých osôb alebo v určitých krajinách nemusí byť legálny. Ak používate internetovú stránku napriek týmto zákonným podmienkam, robíte tak z vlastnej iniciatívy a nesiete zodpovednosť za dodržiavanie príslušných zákonov.

Zákon štátu Kalifornia o ochrane súkromia „Shine the Light law“ umožňuje obyvateľom štátu Kalifornia požadovať určité informácie o údajoch, ktoré zbiera spoločnosť ZEISS a poslať ich tretím stranám na priame marketingové účely.

Ak si chcete vyžiadať dodatočné informácie, ktorých sa týka zákon „Shine the Light“, skontaktujte sa s nami na vyššie uvedených kontaktoch alebo nám pošlite žiadosť na adresu uvedenú pod frázou „California Shine the Light Request“, aby sme mohli zaradiť vašu požiadavku do správnej kategórie. Pri tomto procese od vás požadujeme vašu poštovú adresu, adresu trvalého bydliska a e-mailovú adresu, aby sme vám mohli poslať odpoveď.

Dodatok k oznámeniu o ochrane súkromia CCPA

Oznámenie o ochrane súkromia pre obyvateľov Kalifornie dopĺňa informácie obsiahnuté v oznámení o ochrane osobných údajov ZEISS a platí výlučne pre všetkých návštevníkov, používateľov a iné osoby, ktoré bývajú v štáte Kalifornia. Toto prehlásenie o ochrane údajov predstavujeme s cieľom dodržať kalifornský zákon o ochrane súkromia spotrebiteľa 2019 ("CCPA") a iné kalifornské požiadavky na ochranu údajov. Pojmy definované v zákone CCPA majú rovnaký význam, keď sa používajú v tomto oznámení.

Aké údaje sa zhromažďujú?

Kategória

Príklady

Zhromažďované

A. Identifikátory.

Skutočné meno, alias, poštová adresa, jedinečný osobný identifikátor, online identifikátor, adresa internetového protokolu, e-mailová adresa, názov účtu alebo číslo sociálneho poistenia.

Áno

B. Kategórie osobných informácií uvedené v kalifornskom zákone o záznamoch zákazníkov (kal. obč. zákonník § 1798.80(e))

Meno, podpis, číslo sociálneho poistenia, adresa, telefónne číslo, číslo poistnej zmluvy, vzdelanie, zamestnanie, história zamestnania, číslo bankového účtu, číslo kreditnej karty, číslo debetnej karty alebo akékoľvek iné finančné údaje.

Áno

C. Chránené parametre klasifikácie podľa kalifornského alebo federálneho zákona.

Vek (40 alebo viac rokov), rasa, farba, pôvod, národnostný pôvod, občianstvo, náboženstvo alebo viera, rodinný stav, zdravotný stav, fyzické alebo psychické postihnutie, pohlavie (vrátane pohlavia, pohlavnej identity, pohlavných prejavov, tehotenstva alebo pôrodu a súvisiacich zdravotných stavov), sexuálna orientácia, stav veterána alebo vojenská hodnosť, genetické informácie (vrátane dedičných genetických informácií).

Nie

D. Komerčné informácie.

Záznamy o osobnom majetku, zakúpených, získaných alebo zvažovaných produktoch či službách, alebo iná história či návyky týkajúce sa nakupovania alebo spotreby.

Áno

E. Biometrické údaje.

Genetické, fyziologické, behaviorálne alebo biologické parametre, ako sú odtlačky prstov, slúžiace na rozpoznanie šablóny alebo iného identifikátora či identifikačných údajov.

Nie

F. Internetová alebo iná podobná sieťová aktivita.

História prehliadania, história vyhľadávania, informácie o interakciách spotrebiteľa s internetovou stránkou, aplikáciou alebo reklamou.

Áno

G. Geolokačné údaje.

Fyzická poloha alebo pohyb.

Áno

H. Zmyslové údaje.

Zvuk ako súčasť hlasovej schránky alebo záznamov hovorov.

Áno

I. Profesijné informácie alebo informácie súvisiace so zamestnaním.

Súčasné zamestnanie alebo história minulých zamestnaní či hodnotenia výkonnosti.

Áno

J. Neverejné informácie o vzdelaní (podľa zákona o rodinných právach týkajúcich sa vzdelania a ochrane súkromia (20 U.S.C. oddiel 1232g, 34 C.F.R. časť 99)).

Záznamy o vzdelaní súvisiace priamo so študentom, ktoré spravuje vzdelávacia inštitúcia alebo orgán pôsobiaci v mene študenta, ako sú známky, certifikáty, klasifikačné hárky, rozvrhy študentov, identifikačné kódy študentov, finančné údaje študentov a disciplinárne záznamy študentov.

Nie

K. Implikácie odvodené z iných osobných údajov.

Profil vyjadrujúci preferencie, charakteristiky, predispozície osoby.

Áno

Osobné údaje opísané vyššie a v tomto Oznámení o ochrane súkromia nezahŕňajú:

 • Verejne dostupné informácie z vládnych záznamov.
 • Anonymizované alebo agregované informácie o spotrebiteľoch.
 • Informácie vylúčené z rozsahu zákona CCPA, napríklad:
  • zdravotné alebo lekárske informácie, ktoré sú predmetom zákonov Health Insurance Portability and Accountability Act z roka 1996 (HIPAA) a California Confidentiality of Medical Information Act (CMIA), alebo údaje o klinických skúškach;
  • osobné údaje, ktoré sú predmetom niektorých zákonov o ochrane súkromia pre konkrétne odvetvia vrátane zákonov Fair Credit Reporting Act (FCRA), Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) alebo California Financial Information Privacy Act (FIPA), a Driver’s Privacy Protection Act z roku 1994.

Ako sa údaje zhromažďujú?

Osobné informácie sa zhromažďujú z nasledujúcich zdrojov:

 • Priamo od spotrebiteľov, napríklad ak ste sa zaregistrovali na našej internetovej stránke alebo ste dobrovoľne o sebe poskytli informácie.
 • Nepriamo od spotrebiteľov, napríklad informácie zhromaždené, keď otvoríte a/alebo používate niektoré naše online služby.
 • Od našich poskytovateľov služieb tretích strán, ktorí nám pomáhajú poskytovať naše produkty a služby.
 • Od tretích strán, ktoré s nami komunikujú ohľadom vykonávaných služieb, napríklad, od očných špecialistov ako súčasť objednávok produktov.

Prečo sa údaje zhromažďujú?

Spoločnosť ZEISS zhromažďuje osobné informácie na nasledujúce účely:

 1. na poskytovanie našich produktov a služieb
 2. na splnenie zákonom stanovených povinností alebo uplatňovanie našich zákonných práv
 3. na úverové kontroly a spracovanie platieb
 4. na predchádzanie podvodom  
 5. na reklamné a marketingové účely
 6. na vykonávanie analýz používania internetovej stránky a zlepšenie našej internetovej stránky
 7. za účelom súťaží
 8. na zasielanie informačných e-mailov a iných predplatených informácií
 9. na posielanie online žiadostí o prácu
 10. na kontaktné účely a v kontaktných formulároch
 11. na zaistenie zabezpečenia chránených oblastí, napr. pomocou ZEISS ID, a na overovanie
 12. pre objednávky a nákupy
 13. na správu predajcov a dodávateľov  
 14. na správu záruk a servisných nárokov
 15. pre starostlivosť a podporu zákazníka
 16. na prevádzku a umožnenie používania digitálnych služieb, platforiem a aplikácií ZEISS
 17. v rámci aktivít prieskumu a vývoja, ako sú klinické štúdie
 18. na akýkoľvek účel uvedený pri zhromažďovaní informácií

Sprístupnenie osobných informácií

V posledných 12 mesiacoch sme tretím stranám na naše obchodné účely sprístupnili nasledujúce kategórie osobných údajov týkajúce sa obyvateľov Kalifornie na základe tohto sprístupnenia informácií:

A. Identifikátory.
B. Kategórie osobných údajov uvedené v kalifornskom zákone o záznamoch zákazníkov (kal. obč. zákonník § 1798.80(e))
D. Finančné údaje
F. Internetová alebo iná podobná sieťová aktivita.
G. Geolokačné údaje.
H. Zmyslové údaje.
I. Profesijné údaje alebo údaje súvisiace so zamestnaním.
K. Implikácie odvodené z iných osobných údajov.

Pozrite si časť „Aké informácie sa zhromažďujú?“ pre ďalšie informácie o týchto kategóriách.

Kategóriami tretích strán, ktorým sme sprístupnili osobné informácie na naše obchodné účely, sú:

 • partneri a dcérske firmy spoločnosti ZEISS
 • predajcovia, maloobchodníci a poskytovatelia služieb
 • díleri a distribútori, ktorí pôsobia ako externí predavači ZEISS
 • bankové inštitúcie
 • tretie strany, ktoré dodávajú našu komunikáciu a produkty
 • iné tretie strany (vrátane vládnych agentúr), ako to vyžaduje zákon

Spoločnosť ZEISS zámerne nezhromažďuje údaje osôb do veku 16 rokov. Kontaktujte nás, ak si myslíte, že mladá osoba do veku 16 rokov nám odoslalo osobné informácie, aby sme ich mohli odstrániť.
 

Práva spotrebiteľa

Zákon CCPA poskytuje spotrebiteľom (obyvateľom Kalifornie) špecifické práva týkajúce sa ich osobných informácií. Máte právo požiadať o prístup ku svojim osobným informáciám alebo o ich odstránenie. Týka sa to údajov, ktoré boli zhromaždené, použité, sprístupnené alebo predané v posledných 12 mesiacoch, pričom sa uplatňujú určité výnimky.

Ak si chcete uplatniť tieto práva, pošlite nám overiteľnú žiadosť spotrebiteľa tým, že nás kontaktujete na:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Germany
Kontaktovanie e-mailom (neposielajte dôverné ani citlivé informácie): datap rivacy @zeiss .com

Telefonicky: 1 (800) 328-2984
online formulár

Iba vy alebo osoba zaregistrovaná na úrade California Secretary of State, ktorej dáte oprávnenie, aby konala vo vašom mene, môže podať overiteľnú žiadosť spotrebiteľa súvisiacu s vašimi osobnými informáciami. Overiteľnú žiadosť spotrebiteľa môžete podať aj za svoje neplnoleté dieťa.

Overiteľnú žiadosť o informácie spotrebiteľa môžete podať iba dvakrát za obdobie 12 mesiacov. Overiteľná žiadosť spotrebiteľa musí:

 • Obsahovať dostatok informácií, ktoré nám umožnia primerane overiť, že ste osobou, o ktorej sme zhromažďovali osobné informácie, alebo oprávneným zástupcom.
 • Popisovať vašu žiadosť dostatočne podrobne, aby sme ju správne pochopili, vyhodnotili a odpovedali na ňu.

Na vašu žiadosť nemôžeme odpovedať ani vám poskytnúť osobné informácie, ak nemôžeme overiť vašu totožnosť alebo oprávnenie na podanie žiadosti a potvrdiť osobné informácie týkajúce sa vás.
 

Zákaz diskriminácie

Nebudeme diskriminovať obyvateľa Kalifornie, ktorý si uplatňuje svoje práva podľa kalifornského zákona o ochrane súkromia spotrebiteľa.

Kontaktné informácie

If you have any questions or comments about this notice or about ZEISS' privacy policies and practices, please contact us at:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Germany
Contact by email (please do not send confidential or sensitive information): datap rivacy @zeiss .com

Phone: 1 (800) 328-2984
online form


Pre používateľov v Austrálii a na Novom Zélande platí nasledovné:

Toto je časť globálneho vyhlásenia o ochrane údajov spoločnosti ZEISS, ktorá je špecifická pre danú krajinu a musí sa čítať ako celok. Publikovala ho spoločnosť Carl Zeiss AG (Oberkochen, Nemecko) (ďalej ako ZEISS/ ZEISS Group). Carl Zeiss Pty Ltd, Carl Zeiss (NZ) Ltd a Carl Zeiss Vision Holdings Australia Ltd, (súhrnne ako ZEISS ANZ) sú súčasťou spoločnosti Carl Zeiss AG (ďalej ako ZEISS).

Účelom tejto časti vyhlásenia o ochrane osobných údajov je definovať:

 • Vaše práva s ohľadom na príslušné zákony a zákonníky upravujúce súkromie v Austrálii a na Novom Zélande;
 • Naše práva a povinnosti (spoločnosti ZEISS) s ohľadom na príslušné zákony a zákonníky upravujúce súkromie v Austrálii a na Novom Zélande;
   

ZEISS:

 • zhromažďuje údaje a účely na zhromažďovanie údajov; 
 • používa a zverejňuje vaše údaje, vrátane dôvodu, času a príjemcu; 
 • chráni vaše osobné údaje; 
 • dá vám vedieť o zhromažďovaní osobných údajov a type zhromažďovaných osobných údajov (vrátane zdrojov údajov); 
 • môže vaše osobné údaje použiť na priamy marketing a vaše práva; 
 • uchováva vaše osobné údaje a spôsob, akým zaistíme aktuálnosť a správnosť vašich osobných údajov.
   

Vy:

 • máte prístup a kedy máte prístup k svojim osobným údajom; 
 • môžete požiadať spoločnosť ZEISS o opravenie vašich osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a uchovávame; a 
 • môžete podať sťažnosť, ak si myslíte, že spoločnosť ZEISS v oblasti ochrany súkromia porušila zákony/ nariadenia/ zákonníky/ zásady vo vašej krajiny (spracovanie a očakávané výsledky tejto sťažnosti).

Upozornenie:

Tieto pravidlá, zákony o ochrane súkromia a zásady ochrany súkromia (pre Austráliu a Nový Zéland) nezávisia od veku ale od súhlasu osoby. Ak ide o dieťa do veku 15 rokov, spoločnosť ZEISS bude vyžadovať súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu.

Spoločnosť ZEISS musí informovať dotknuté osoby a Úrad austrálskeho komisára pre informácie (OAIC) alebo Úrad komisára pre ochranu súkromia na Novom Zélande, ak je pravdepodobné, že porušenie ochrany údajov môže spôsobiť vážnu ujmu dotknutej osobe.

Ak nás chcete informovať o porušení ochrany údajov, ktoré sa týka vašich údajov, všetky sťažnosti sa majú v prvom rade podať spoločnosti ZEISS.

Pokiaľ by ste neboli spokojní so spôsobom, akým spoločnosť ZEISS naloží s vašou sťažnosťou, môžete podať sťažnosť týkajúcu sa súkromia úradu OAIC alebo komisárovi na ochranu súkromia, ako je uvedené v týchto zásadách.
 

Zhromažďovanie osobných informácií

Spoločnosť ZEISS zaistí, že zhromaždenie a uchovanie údajov je rozumné a vyžaduje sa na beh obchodných funkcií.

Spoločnosť ZEISS nesmie žiadať a zhromažďovať citlivé informácie o vás, pokiaľ ju k tomu neoprávňuje austrálska a novozélandská legislatíva. Pokiaľ spoločnosť ZEISS vyžaduje a zhromažďuje vaše osobné údaje, musí to byť VÝLUČNE:

 • zákonným a férovým spôsobom a musíte ich sami poskytnúť s výnimkou, že: ste súhlasili so zhromažďovaním informácií niekoho iného okrem vás; alebo spoločnosť ZEISS má oprávnenie v súlade s austrálskou alebo novozélandskou legislatívou na zhromažďovanie informácií od niekoho iného okrem vás; alebo je to nerozumné alebo nepraktické.

Pokiaľ spoločnosť ZEISS dostane vaše nevyžiadané osobné informácie, spoločnosť ZEISS vyšetrí, či boli informácie zhromaždené legálne (do 30 dní od prijatia informácií) a v záujme tohto zistenia môže použiť alebo sprístupniť tieto informácie. Pokiaľ informácie nemohli byť zhromaždené legálne, spoločnosť ZEISS zničí tieto informácie alebo zaistí, že sa tieto informácie do 30 dní deidentifikujú (ak to povoľuje zákon).
 

Čo v kontexte ochrany súkromia znamenajú slová „žiadať“ a „zhromažďovať“?

Zhromažďovať alebo získavať osobné informácie z akéhokoľvek zdroja a akýmkoľvek spôsobom. V praxi sa všetky osobné informácie uchovávané spoločnosťou ZEISS budú vo všeobecnosti považovať za informácie, ktoré sme zhromaždili my. Poznámka: v Novom Zélande slovo "zhromaždiť" nezahŕňa získanie nevyžiadaných informácií. Ďalšie informácie poskytne Úrad austrálskeho komisára pre informácie (OAIC) alebo Úrad komisára pre ochranu súkromia na Novom Zélande.

Odsek 13 D Zákona o ochrane súkromia

1988 (Austrália) sa vzťahuje na Zákon o zámorských záležitostiach, ktorý vyžaduje zahraničné právo:

"Čin alebo postup organizácie, ktorá sa vykonáva alebo sa angažuje mimo Austrálie a vonkajšieho územia, nemá zasahovať do súkromia jednotlivca, ak je čin alebo postup vyžadovaný príslušnými zákonmi zahraničnej krajiny".

Keďže sme medzinárodná firma s centrálou v Nemecku, je tento odsek relevantný pre spoločnosť ZEISS a našich zamestnancov ZEISS ANZ.

Spoločnosť ZEISS nebude používať ani poskytovať osobné informácie o jednotlivcovi na účely priameho marketingu, pokiaľ to nespĺňa:

 • Zákon o nesúhlase používania telefónneho čísla na účely telemarketingu (Do Not Call Register Act) 2006 (Austrália);
 • Register vyjadrenia nesúhlasu s používaním telefónneho čísla na účely telemarketingu (Do Not Call Register) (Nový Zéland);
 • Zákon o nevyžiadanej pošte 2003 (Austrália);
 • Zákon o nevyžiadaných elektronických správach 2007 (Nový Zéland);
 • akýkoľvek austrálsky alebo novozélandský zákon alebo nariadenie ostrova Norfolk nariadené predpismi.

Dôležitá informácia ohľadom zabezpečenia vašich informácií

Zabezpečenie vašich osobných informácií

V dnešnom prepojenom svete sú neoprávnené pokusy o prístup k informáciám realitou, s ktorou sú denne konfrontovaní jednotlivci aj organizácie. Zabezpečenie informácií proti takýmto pokusom predstavuje značnú výzvu.

V spoločnosti ZEISS je ochrana osobných údajov záležitosťou vysokej priority, pričom investujeme čas, energiu a peniaze, aby sme zabezpečili bezpečnosť a neustále monitorovanie našich systémov. Používaním internetových stránok a platforiem ZEISS nám zverujete svoje osobné informácie. Zabezpečiť tieto informácie je pre nás dôležité. Existujú však aj veci, ktoré môžete urobiť sami pre zabránenie neoprávnenému prístupu k vašim osobným informáciám. Nižšie nájdete informácie, ako môžete pomôcť zaistiť bezpečnosť vašich informácií.

Ako môžem chrániť svoje osobné informácie?

Dôležitý princíp v tomto spojení je, že je nutné chrániť informácie, ktoré máte uložené vo svojom počítači, laptope alebo mobilných zariadeniach, heslami a PIN kódmi, ktoré okrem vás nikto nepozná. Uistite sa tiež, že ste sa odhlásili po skončení používania internetových stránok, platforiem a obchodov spoločnosti ZEISS.

Pre každý účet používajte iba svoje heslo. Nikdy nepoužívajte rovnaké heslo u rôznych poskytovateľov služieb alebo na rôznych online portáloch. Skontrolujte, či aj na iných internetových stránkach nepoužívate rovnaké heslá aké používate na internetových stránkach a platformách spoločnosti ZEISS. Ak to tak je, odporúčame vám, aby ste okamžite zmenili všetky svoje heslá týkajúce sa internetových stránok a platforiem spoločnosti ZEISS.

Heslá si nezapisujte na miesta, kde si ich môžu prečítať iné osoby. Opäť sa uistite, že ste jediná osoba, ktorá má prístup k týmto heslám.

Ako vytvorím bezpečné heslo?

Heslo by ste si mali vybrať tak, aby nebolo jednoduché ho uhádnuť. Znamená to, že pri vytváraní hesla nepoužijete bežné, každodenné slová, svoje meno alebo mená svojich rodinných príslušníkov. Kvôli vyššej bezpečnosti je vhodné, aby ste použili kombináciu veľkých a malých písmen, čísiel a špeciálnych znakov.

Je ešte niečo, na čo si mám dať pozor?

If you use a public computer to access ZEISS websites or platforms, be sure to sign out of your account when you are finished.

If you receive unsolicited emails asking you to provide your password or payment information, ignore these and contact ZEISS immediately (Go tocontact form). We will look into the matter.


Oznámenia o ochrane údajov

Podrobná verzia

V spoločnosti ZEISS prebieha spracovanie údajov (napr. zber, spracovanie, prenos) v súlade so zákonom. Osobné informácie, ktoré od vás potrebujeme na realizáciu obchodných transakcií, ukladáme a odosielame poskytovateľom služieb, s ktorými má spoločnosť ZEISS zmluvný vzťah, a to iba v miere, ktorá je potrebná na spracovanie transakcií.

Rozsah použitia

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa týka internetových stránok, domén, platforiem sociálnych médií a aplikácií, ktoré patria spoločnostiam v rámci skupiny ZEISS Corporate Group (ďalej iba ZEISS). Netýka sa internetových stránok spoločností ZEISS, ktoré napr. zmenili oznámenie o ochrane osobných údajov a právne upozornenia kvôli legislatíve platnej v príslušnej krajine. Z tohto dôvodu prosím berte na vedomie oznámenia o ochrane osobných údajov a právne upozornenia všetkých internetových stránok ZEISS, ktoré navštívite, príp. programov, ktoré používate.

V niektorých prípadoch internetové stránky ZEISS obsahujú aj odkazy na internetové stránky tretej strany, firmy externe spolupracujúce so spoločnosťou ZEISS, ktorých sa netýka toto oznámenie o ochrane osobných údajov ani právne upozornenie.

Všeobecný štandard ochrany osobných údajov

ZEISS je spoločnosť pôsobiaca na globálnej úrovni s cezhraničnými právne nezávislými spoločnosťami, obchodnými procesmi, riadiacimi štruktúrami a technickými systémami.

Keď navštívite naše internetové stránky, môžu sa na nich zhromažďovať údaje, ktoré môžu byť v niektorých prípadoch osobného charakteru. V tomto oznámení upozorňujeme na to, ktoré osobné informácie zberajú spoločnosti ZEISS počas vašej návštevy našich internetových stránok, a ako s týmito dátami manipulujeme.

Ochranu vašich osobných informácií pokladáme za veľmi vážnu záležitosť. Vaše osobné informácie, ktoré zozbierame počas vašej návštevy na našich internetových stránkach, spracovávame plne v súlade s relevantnými právnymi požiadavkami. Okrem toho je náš prístup pri manipulácii s osobnými informáciami založený na princípoch EÚ o ochrane osobných údajov, ktoré zabezpečujú maximálny možný stupeň transparentnosti, dodržiavania práva voľby, prístupových práv a prenosu a zákonného spracovania osobných informácií.

Každá zo spoločností ZEISS dodržiava zákony o ochrane osobných údajov, ktoré platia v jej danom konkrétnom prípade. Okrem toho spôsob manipulácie s osobnými informáciami upravuje aj podniková smernica v každej zo spoločností v rámci skupiny ZEISS Group. Podniková smernica spoločností ZEISS slúži na zabezpečenie, aby sa vaše údaje spracovávali správne a v súlade s príslušnými zákonmi v tých spoločnostiach ZEISS, ktoré budú manipulovať s vašimi osobnými informáciami. Zároveň sme poučili našich zamestnancov, aby mali na mysli a dodržiavali naše pravidlá ochrany osobných údajov kedykoľvek sa vyžadujú osobné informácie na akejkoľvek internetovej stránke.

V zákonom povolenom rozsahu a pri rešpektovaní vašich legitímnych záujmov vylúčenia prenosu alebo používania informácií môžeme postúpiť vašu adresu a údaje týkajúce sa vašej bonity úverovým agentúram príp. si od nich vyžiadať tieto dáta za účelom vykonania kontroly úverov týkajúcich sa objednávok.

Pri objednávkach platených na faktúru a nákupoch na splátky v individuálnych prípadoch použijeme údaje o adrese spolu s ostatnými údajmi o bonite na posúdenie rizika platobnej neschopnosti.

ZEISS a ostatné spoločnosti skupiny ZEISS Group zásadne poskytujú svojim zákazníkom možnosť použiť nezabezpečené platobné metódy (napr. platba na faktúru, nákupy na úver). Neúplný zoznam spoločností skupiny ZEISS Group je uvedený nižšie:

 • Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH
 • Carl Zeiss Spectroscopy GmbH
 • Carl Zeiss Meditec Vertriebsgesellschaft mbH
 • Carl Zeiss Vision GmbH
 • Carl Zeiss Microscopy GmbH

Oprávneným záujmom spoločností ponúkajúcich svojim zákazníkom nezabezpečené platobné metódy je ich vlastná ochrana voči platobnej neschopnosti klientov. Zvyčajne sa tak deje prostredníctvom kontroly bonity zákazníka predtým, než mu je ponúknutá možnosť využiť nezabezpečenú platobnú metódu. Na účel kontroly bonity je spoločnosť ZEISS oprávnená použiť informáciu o negatívnej bonite zákazníka, ktorú sama získala alebo jej bola odovzdaná inou spoločnosťou v rámci ZEISS Group.

Spoločnosť ZEISS je tiež oprávnená odovzdať informáciu o negatívnej bonite zákazníka iným spoločnostiam v rámci ZEISS Group predtým, než tieto iné spoločnosti dajú zákazníkovi možnosť využiť nezabezpečený spôsob platby.

Informácia o bonite je informácia o neuhradených platbách a informácie poskytujúcej priame indikácie, že zákazníkovi pri jeho/jej platbe hrozí riziko platobnej neschopnosti (napr. bankrot, poradenstvo pri oddlžovaní, odklady platieb z dôvodu platobnej neschopnosti). Skôr než spoločnosť ZEISS uloží zozbierané negatívne informácie o neuhradených platbách za účelom ich odovzdania ostatným spoločnostiam v skupine ZEISS Group, zákazník bude upozornený na možný prenos týchto informácií. Spoločnosť ZEISS je oprávnená odovzdať informácie o mimoriadne neobvyklých objednávkach ostatným spoločnostiam skupiny ZEISS Group (napr. súčasných objednávkach viacerých položiek s dodaním na tú istú adresu, pričom objednávky boli urobené z rôznych zákazníckych účtov), a použiť informácie o mimoriadne neobvyklých objednávkach, ktoré dostala od ostatných spoločností ZEISS Group. Účelom týchto informácií je zabrániť vzniku platobnej neschopnosti a chrániť našich zákazníkov pred zneužitím ich identity na podvodné účely.

Okrem toho je spoločnosti ZEISS povolené zbierať a spracovávať adresy a iné informácie na vlastné marketingové účely. Znamená to napríklad, že ZEISS smie porovnávať e-mailové adresy počas spracovávania objednávok so zoznamami e-mailových adries spoločnosti Facebook Ireland Limited na účel zobrazovania personalizovaných reklám vlastníkovi príslušnej e-mailovej adresy. Spoločnosť Facebook Ireland Limited však nemá dovolené použiť e-mailovú adresu na iný účel než na porovnanie so svojím zoznamom e-mailových adries. Informácia sa odosiela tretím stranám na reklamné účely iba v prípadoch, kedy je to povolené zákonom.

Upozornenie

You may object to the use, processing and transfer of your personal information at any time by means of an informal written letter addressed to ZEISS or via email (Go towithdrawal form). Upon receipt of your objection, we will cease to use, process and transfer the information in question for any purpose other than carrying out the orders and tasks you have requested; we will also cease to send you advertising and promotional materials.


Disclosure or objection:
Want to know which of your personal information is processed by ZEISS? Want to object to having your information used? Under Article 15 of the General Data Protection Regulation and § 34 of the German Federal Data Protection Act 2017 you have a legal right to this and we are happy to comply with your request.

Request information

Zhromažďovanie, spracovávanie a prenos osobných informácií

Spoločnosť ZEISS chce, aby ste mali maximálnu kontrolu nad svojimi osobnými informáciami. Zvyčajne môžete získať prístup na internetové stránky ZEISS bez toho, aby ste museli poskytnúť akékoľvek osobné informácie.

V určitých oblastiach internetových stránok spoločnosti ZEISS sa však od vás vyžaduje, aby ste zadali osobné údaje, vďaka čomu môžeme vylepšovať internetové stránky a zostať s vami v kontakte. So všetkými vami zadanými osobnými informáciami sa zaobchádza ako s dôvernými a ukladajú sa a spracovávajú sa výlučne v rozsahu vzťahu medzi vami a spoločnosťou ZEISS. Bez vášho predchádzajúceho súhlasu nebudú vaše osobné informácie odovzdané, zverejnené ani iným spôsobom sprístupnené tretím stranám na marketingové účely.

Za určitých okolností však pri poskytovaní našich služieb môžu byť vaše informácie odovzdané tretím stranám, ktoré sme zapojili do spracovávania objednávky, napr. obchodným partnerom alebo poskytovateľom IT služieb. Pri prenose osobných informácií týmto tretím stranám sa obmedzujeme iba na informácie, ktoré sú potrebné na poskytnutie príslušnej služby a zabezpečujeme, aby prenos prebehol v súlade s požadovanou bezpečnosťou dát. Spoločnosti ZEISS odovzdajú vaše osobné informácie tretím stranám iba v prípade, ak sa tieto tretie strany zaviazali k chrániť údaje a spracovávať vaše informácie v súlade s príslušnými zákonmi.

Okrem toho môže od spoločnosti ZEISS vynútiť poskytnutie vašich údajov a súvisiacich informácií súd alebo sa tak môže stať na základe úradných príkazov. Podobne si vyhradzujeme právo použiť vaše informácie na uplatnenie alebo obhajobu voči právnym nárokom.

V prípade prevzatia spoločnosti alebo fúzie spoločnosti môže byť potrebné odhaliť alebo preniesť vaše informácie aktuálnym alebo potenciálnym kupcom. V takomto prípade sa bude spoločnosť ZEISS usilovať o maximálnu možnú úroveň ochrany údajov a bude postupovať v súlade s právnymi požiadavkami.

Práva dotknutých osôb

You are entitled to request information regarding the personal data we process at any time; you may also object to the processing of this information as well as request that the extent to which your personal information is processed be limited, that information be corrected or that information be deleted. Please note that ZEISS may only delete your personal information in the event that no legal stipulations exist which require this information to be stored, or in the event that ZEISS' right to store this information does not take precedence over your right to have it deleted. Please also note that once you have requested to have your information deleted, or to have the processing of your information limited, or you have objected to the processing of your information, you may then no longer use ZEISS services, in part or in full, which require the use of your personal information.

If your personal information is being used by ZEISS because you have agreed to have it used, or because it is required for the fulfilment of a contract you have concluded with ZEISS, you may request a copy of the information that you have made available to ZEISS. Please send your request to the email address provided below. Be sure to include which data or processing activities you are requesting information about, in what format you would like to receive this information, and whether the information should be sent to you or another recipient. ZEISS will carefully review your request and inform you of the best way to fulfil it.

Furthermore, in the following cases you can ask ZEISS to not share your personal information with others:

 1. If you claim that the personal information held by ZEISS is incorrect (however, the processing of information in this case will only be limited during the period of time needed by ZEISS to verify the accuracy of the personal information in question), 
 2. If there is no legal basis for the processing of your personal information by ZEISS and you request that ZEISS cease processing your information, 
 3. If ZEISS no longer needs your personal information, but you claim that ZEISS must store this information so that legal claims can be raised or exercised, or so that the claims of third parties can be defended, or
 4. If you object to the processing of your personal information by ZEISS (on the basis of ZEISS' legitimate interest), for the length of time required to verify if ZEISS' interest in processing your personal information takes precedence or if a legal requirement to store the information exists.

Go to form

 

Personal data of children:
ZEISS does not intentionally collect or process the information of children under the age of 16, or as required by local laws, except on websites intended specifically for children. ZEISS adheres to the applicable data protection laws on these websites.

Súlad s predpismi

Na spoločnosť ZEISS a jej produkty, služby a technológie sa vzťahujú exportné predpisy rôznych krajín, vrátane krajín Európskej Únie, jej členských štátov a USA. Potvrdzujete, že sa na základe aplikovateľných exportných predpisov, obchodných sankcií a embárg požaduje od spoločnosti ZEISS, aby vykonávala opatrenia na zabránenie spoločnostiam, organizáciám a stranám uvedeným na sankčných zoznamoch získať určité produkty, technológie a služby prostredníctvom internetových stránok ZEISS alebo dodávateľských kanálov, ktoré kontroluje spoločnosť ZEISS. Medzi tieto opatrenia môžu patriť nasledovné:

 1. automatizované porovnávanie informácií o registrácii používateľov popísaných v tomto oznámení a iných informácií týkajúcich sa identity používateľa s aplikovateľnými sankčnými zoznamami;
 2. pravidelné a opakované porovnávania týchto informácií pri aktualizáciách sankčných zoznamov alebo keď používateľ aktualizuje svoje informácie;
 3. blokovanie prístupu k službám a systémom spoločnosti ZEISS, pokiaľ sa meno používateľa potenciálne nachádza na príslušných sankčných zoznamoch;
 4. Kontaktovanie používateľa v prípade, že sa jeho/jej informácia nachádza na sankčnom zozname, za účelom overenia identity.

Tiež potvrdzujete, že spoločnosti skupiny ZEISS Group smú v rozsahu požadovanom zákonom ukladať a navzájom si vymieňať informácie, ktoré sa požadujú na realizáciu činností v súlade s vaším rozhodnutím nechať spracovávať a používať vaše osobné informácie, alebo dostávať marketingové a propagačné materiály od spoločnosti ZEISS (bez ohľadu na krajinu, v ktorej má sídlo príslušná spoločnosť ZEISS, a bez ohľadu na to, či ste poskytli svoj výslovný súhlas alebo námietku dostávať marketingové a propagačné materiály).

Legitímny záujem spoločnosti ZEISS

Each of the items listed below presents a case in which ZEISS has a legitimate interest in processing or using your personal details. If you do not agree to having your personal details processed and used by ZEISS in these ways, you may object to these processing activities: Go to form

• Prieskumy a dotazníky
ZEISS vás môže poprosiť, aby ste sa zúčastnili prieskumov spokojnosti zákazníkov. Dotazníky, ktoré sa pri týchto prieskumoch používajú, sú zostavené tak, aby bolo na otázky možné odpovedať bez potreby poskytovania osobných údajov. Akékoľvek osobné informácie poskytnuté v rámci dotazníka alebo prieskumu môže však spoločnosť ZEISS použiť na zlepšenie svojich produktov a služieb.

• Generovanie anonymizovaných dátových súborov
Spoločnosť ZEISS môže anonymizovať osobné údaje, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, s cieľom vytvoriť anonymizované dátové súbory, ktoré bude možné použiť na vylepšenie produktov a služieb spoločnosti ZEISS a jej pridružených spoločností.

• Nahrávanie telefonických rozhovorov a konverzácií z chatu na vylepšenie kvality poskytovaných služieb
Spoločnosť ZEISS môže nahrávať telefonické rozhovory alebo konverzácie z chatu (po tom, čo vás o tom informuje počas telefonického rozhovoru a pred spustením záznamu) na vylepšenie kvality poskytovaných služieb.

• Aby ste boli informovaní o aktualizáciách a kvôli spätnej väzbe
V rámci vzťahu medzi spoločnosťou ZEISS a vami ako zákazníkom vás spoločnosť ZEISS smie v zákonom povolenom rozsahu informovať o svojich produktoch a službách (napr. webinároch, seminároch a podujatiach), ktoré sú podobné tým, ktoré ste si u spoločnosti ZEISS už zakúpili, alebo o takých produktoch alebo službách, na ktoré sa priamo vzťahujú. Okrem toho vás môže spoločnosť ZEISS kontaktovať pre získanie spätnej väzby k produktom, službám, seminárom, webinárom alebo podujatiam, ktoré ste si zakúpili alebo na ktorých ste sa zúčastnili, aby tak mohla zlepšiť príslušný produkt, službu, webinár, seminár alebo podujatie.

Vzdelávacie platformy spoločnosti ZEISS

Vzdelávacie platformy spoločnosti ZEISS vám pomôžu s ďalším vzdelávaním. Vzdelávacie platformy ZEISS boli navrhnuté tak, aby vám poskytli obsah kurzu, pomohli s organizovaním vzdelávacích procesov, podporovali vzdelávacie postupy a pomohli vám zabezpečiť si prehľad o vašom napredovaní pri práci s obsahom kurzu. Na dosiahnutie tohto cieľa bola zabezpečená komunikácia medzi učiteľmi a študentmi. Pri organizovaní vzdelávacích procesov vám vzdelávacie platformy spoločnosti ZEISS odosielajú e-maily a záznamy v kalendári s relevantnými informáciami. Keď sa zaregistrujete, ako používateľ vzdelávacích platforiem spoločnosti ZEISS súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov, pokiaľ ide o uvedenie stanoveného použitia všetkých vzdelávacích platforiem spoločnosti ZEISS.

Používanie obsahu kurzu na externých platformách
Vzdelávacie platformy spoločnosti ZEISS ponúkajú aj obsah kurzov, ktorý je prepojený s externými platformami. Keď pristupujete k týmto odkazom, opúšťate príslušnú vzdelávaciu platformu spoločnosti ZEISS. Pri zjednodušenom prístupe pomocou jednotného prihlásenia budú vaše používateľské ZEISS ID, vaša e-mailová adresa, vaše meno a priezvisko a krajina spojená s vaším účtom zdieľané s externými platformami. Za obsah a aktualizáciu prepojených stránok zodpovedajú prevádzkovatelia externých platforiem. Nie sú pod kontrolou spoločnosti ZEISS. Uplatňujú sa obchodné podmienky a smernice o ochrane osobnýchn údajov prevádzkovateľa. Príklady externých platforiem zahŕňajú:

 • LinkedIn Learning
 • University4Industry
 • getAbstract

Informácie o zabezpečení dát

ZEISS vie, aké dôležité je diskrétne a zabezpečené zaobchádzanie s informáciami, ktoré nám poskytnete. Bezpečnosť údajov na našich internetových stránkach je našou maximálnou prioritou. Vyvíjame preto veľké úsilie na zabezpečenie efektivity našich online bezpečnostných opatrení. Z tohto dôvodu je základná dátová prevádzka na internetových stránkach spoločnosti ZEISS šifrovaná. Spoločnosť ZEISS sa usiluje o to, aby neustále aktualizovala svoju šifrovaciu technológiu tak, aby zodpovedala najnovšiemu technickému pokroku a zaručovala tak dôvernú manipuláciu s informáciami, ktoré nám pošlete prostredníctvom internetu.

V technicky maximálne možnom rozsahu, napr. na meranie používania a efektivity webovej stránky, a aj na overenie a zjednodušenie navigácie, používame rôzne technológie, vrátane súborov „cookie“. Cookie je dátový súbor, ktorý internetová stránka pošle do vášho internetového prehliadača. Je uložený vo vašom systéme a používa sa na jeho identifikáciu (viď Cookies, sledovanie aktivity na internete a analytika internetových stránok).

Počas návštevy našich internetových stránok sa zaznamenávajú IP adresy návštevníkov kvôli analýze chybných funkcií, správe internetovej stránky, a vytváraniu demografických charakteristík. IP adresy a iné informácie, ktoré nám sprístupníte buď na tejto stránke alebo inými požadovanými prostriedkami, okrem toho využívame na zistenie, ktorú z našich internetových stránok sa práve navštevujú a aké témy zaujímajú našich návštevníkov.

Špecifické predpisy príslušných krajín

Ruská federácia

Pre používateľov v Ruskej federácii platí nasledovné:

Služby zmienené v tomto dokumente nie sú určené pre občanov Ruskej federácie s trvalým pobytom v Rusku. Ak ste občanom Ruskej federácie a máte adresu trvalého pobytu v Rusku, potvrdzujete, že poskytnutím akejkoľvek osobnej informácie a všetkých osobných informácií pri používaní našich služieb tak robíte na vlastné riziko, a že za túto informáciu ste zodpovedný výlučne vy; potvrdzujete tiež, že využívaním služieb spoločnosti ZEISS udeľujete svoj výslovný súhlas so zbieraním a prenosom vašich osobných informácií do USA a iných krajín za účelom ich spracovania, a že spoločnosť ZEISS nenesie zodpovednosť za prípadné nedodržanie akýchkoľvek zákonov Ruskej federácie.

Čínska ľudová republika

Pre používateľov v Čínskej ľudovej republike platí nasledovné:

Používaním služieb ZEISS udeľujete svoj výslovný súhlas na zhromažďovanie, spracovanie a prenášanie vašich osobných údajov príjemcom mimo Číny.

USA

Pre používateľov v USA platí nasledovné:

Obsah tejto internetovej stránky môže byť obmedzený na používanie ľuďmi v konkrétnych geografických regiónoch (vrátane v USA). Spoločnosť ZEISS nezaručuje, že internetová stránka alebo jej obsah budú prístupné alebo primerané aj mimo týchto regiónov. Prístup na internetovú stránku zo strany určitých osôb alebo v určitých krajinách nemusí byť legálny. Ak používate internetovú stránku napriek týmto zákonným podmienkam, robíte tak z vlastnej iniciatívy a nesiete zodpovednosť za dodržiavanie príslušných zákonov.

Zákon štátu Kalifornia o ochrane súkromia „Shine the Light law“ umožňuje obyvateľom štátu Kalifornia požadovať určité informácie o údajoch, ktoré zbiera spoločnosť ZEISS a poslať ich tretím stranám na priame marketingové účely.

Ak si chcete vyžiadať dodatočné informácie, ktorých sa týka zákon „Shine the Light“, skontaktujte sa s nami na vyššie uvedených kontaktoch alebo nám pošlite žiadosť na adresu uvedenú pod frázou „California Shine the Light Request“, aby sme mohli zaradiť vašu požiadavku do správnej kategórie. Pri tomto procese od vás požadujeme vašu poštovú adresu, adresu trvalého bydliska a e-mailovú adresu, aby sme vám mohli poslať odpoveď.

Dodatok k oznámeniu o ochrane súkromia CCPA

Oznámenie o ochrane súkromia pre obyvateľov Kalifornie dopĺňa informácie obsiahnuté v oznámení o ochrane osobných údajov ZEISS a platí výlučne pre všetkých návštevníkov, používateľov a iné osoby, ktoré bývajú v štáte Kalifornia. Toto prehlásenie o ochrane údajov predstavujeme s cieľom dodržať kalifornský zákon o ochrane súkromia spotrebiteľa 2019 ("CCPA") a iné kalifornské požiadavky na ochranu údajov. Pojmy definované v zákone CCPA majú rovnaký význam, keď sa používajú v tomto oznámení.

Aké údaje sa zhromažďujú?

Kategória

Príklady

Zhromažďované

A. Identifikátory.

Skutočné meno, alias, poštová adresa, jedinečný osobný identifikátor, online identifikátor, adresa internetového protokolu, e-mailová adresa, názov účtu alebo číslo sociálneho poistenia.

Áno

B. Kategórie osobných informácií uvedené v kalifornskom zákone o záznamoch zákazníkov (kal. obč. zákonník § 1798.80(e))

Meno, podpis, číslo sociálneho poistenia, adresa, telefónne číslo, číslo poistnej zmluvy, vzdelanie, zamestnanie, história zamestnania, číslo bankového účtu, číslo kreditnej karty, číslo debetnej karty alebo akékoľvek iné finančné údaje.

Áno

C. Chránené parametre klasifikácie podľa kalifornského alebo federálneho zákona.

Vek (40 alebo viac rokov), rasa, farba, pôvod, národnostný pôvod, občianstvo, náboženstvo alebo viera, rodinný stav, zdravotný stav, fyzické alebo psychické postihnutie, pohlavie (vrátane pohlavia, pohlavnej identity, pohlavných prejavov, tehotenstva alebo pôrodu a súvisiacich zdravotných stavov), sexuálna orientácia, stav veterána alebo vojenská hodnosť, genetické informácie (vrátane dedičných genetických informácií).

Nie

D. Komerčné informácie.

Záznamy o osobnom majetku, zakúpených, získaných alebo zvažovaných produktoch či službách, alebo iná história či návyky týkajúce sa nakupovania alebo spotreby.

Áno

E. Biometrické údaje.

Genetické, fyziologické, behaviorálne alebo biologické parametre, ako sú odtlačky prstov, slúžiace na rozpoznanie šablóny alebo iného identifikátora či identifikačných údajov.

Nie

F. Internetová alebo iná podobná sieťová aktivita.

História prehliadania, história vyhľadávania, informácie o interakciách spotrebiteľa s internetovou stránkou, aplikáciou alebo reklamou.

Áno

G. Geolokačné údaje.

Fyzická poloha alebo pohyb.

Áno

H. Zmyslové údaje.

Zvuk ako súčasť hlasovej schránky alebo záznamov hovorov.

Áno

I. Profesijné informácie alebo informácie súvisiace so zamestnaním.

Súčasné zamestnanie alebo história minulých zamestnaní či hodnotenia výkonnosti.

Áno

J. Neverejné informácie o vzdelaní (podľa zákona o rodinných právach týkajúcich sa vzdelania a ochrane súkromia (20 U.S.C. oddiel 1232g, 34 C.F.R. časť 99)).

Záznamy o vzdelaní súvisiace priamo so študentom, ktoré spravuje vzdelávacia inštitúcia alebo orgán pôsobiaci v mene študenta, ako sú známky, certifikáty, klasifikačné hárky, rozvrhy študentov, identifikačné kódy študentov, finančné údaje študentov a disciplinárne záznamy študentov.

Nie

K. Implikácie odvodené z iných osobných údajov.

Profil vyjadrujúci preferencie, charakteristiky, predispozície osoby.

Áno

Osobné údaje opísané vyššie a v tomto Oznámení o ochrane súkromia nezahŕňajú:

 • Verejne dostupné informácie z vládnych záznamov.
 • Anonymizované alebo agregované informácie o spotrebiteľoch.
 • Informácie vylúčené z rozsahu zákona CCPA, napríklad:
  • zdravotné alebo lekárske informácie, ktoré sú predmetom zákonov Health Insurance Portability and Accountability Act z roka 1996 (HIPAA) a California Confidentiality of Medical Information Act (CMIA), alebo údaje o klinických skúškach;
  • osobné údaje, ktoré sú predmetom niektorých zákonov o ochrane súkromia pre konkrétne odvetvia vrátane zákonov Fair Credit Reporting Act (FCRA), Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) alebo California Financial Information Privacy Act (FIPA), a Driver’s Privacy Protection Act z roku 1994.

Ako sa údaje zhromažďujú?

Osobné informácie sa zhromažďujú z nasledujúcich zdrojov:

 • Priamo od spotrebiteľov, napríklad ak ste sa zaregistrovali na našej internetovej stránke alebo ste dobrovoľne o sebe poskytli informácie.
 • Nepriamo od spotrebiteľov, napríklad informácie zhromaždené, keď otvoríte a/alebo používate niektoré naše online služby.
 • Od našich poskytovateľov služieb tretích strán, ktorí nám pomáhajú poskytovať naše produkty a služby.
 • Od tretích strán, ktoré s nami komunikujú ohľadom vykonávaných služieb, napríklad, od očných špecialistov ako súčasť objednávok produktov.

Prečo sa údaje zhromažďujú?

Spoločnosť ZEISS zhromažďuje osobné informácie na nasledujúce účely:

 1. na poskytovanie našich produktov a služieb
 2. na splnenie zákonom stanovených povinností alebo uplatňovanie našich zákonných práv
 3. na úverové kontroly a spracovanie platieb
 4. na predchádzanie podvodom  
 5. na reklamné a marketingové účely
 6. na vykonávanie analýz používania internetovej stránky a zlepšenie našej internetovej stránky
 7. za účelom súťaží
 8. na zasielanie informačných e-mailov a iných predplatených informácií
 9. na posielanie online žiadostí o prácu
 10. na kontaktné účely a v kontaktných formulároch
 11. na zaistenie zabezpečenia chránených oblastí, napr. pomocou ZEISS ID, a na overovanie
 12. pre objednávky a nákupy
 13. na správu predajcov a dodávateľov  
 14. na správu záruk a servisných nárokov
 15. pre starostlivosť a podporu zákazníka
 16. na prevádzku a umožnenie používania digitálnych služieb, platforiem a aplikácií ZEISS
 17. v rámci aktivít prieskumu a vývoja, ako sú klinické štúdie
 18. na akýkoľvek účel uvedený pri zhromažďovaní informácií

Sprístupnenie osobných informácií

V posledných 12 mesiacoch sme tretím stranám na naše obchodné účely sprístupnili nasledujúce kategórie osobných údajov týkajúce sa obyvateľov Kalifornie na základe tohto sprístupnenia informácií:

A. Identifikátory.
B. Kategórie osobných údajov uvedené v kalifornskom zákone o záznamoch zákazníkov (kal. obč. zákonník § 1798.80(e))
D. Finančné údaje
F. Internetová alebo iná podobná sieťová aktivita.
G. Geolokačné údaje.
H. Zmyslové údaje.
I. Profesijné údaje alebo údaje súvisiace so zamestnaním.
K. Implikácie odvodené z iných osobných údajov.

Pozrite si časť „Aké informácie sa zhromažďujú?“ pre ďalšie informácie o týchto kategóriách.

Kategóriami tretích strán, ktorým sme sprístupnili osobné informácie na naše obchodné účely, sú:

 • partneri a dcérske firmy spoločnosti ZEISS
 • predajcovia, maloobchodníci a poskytovatelia služieb
 • díleri a distribútori, ktorí pôsobia ako externí predavači ZEISS
 • bankové inštitúcie
 • tretie strany, ktoré dodávajú našu komunikáciu a produkty
 • iné tretie strany (vrátane vládnych agentúr), ako to vyžaduje zákon

Spoločnosť ZEISS zámerne nezhromažďuje údaje osôb do veku 16 rokov. Kontaktujte nás, ak si myslíte, že mladá osoba do veku 16 rokov nám odoslalo osobné informácie, aby sme ich mohli odstrániť.
 

Práva spotrebiteľa

Zákon CCPA poskytuje spotrebiteľom (obyvateľom Kalifornie) špecifické práva týkajúce sa ich osobných informácií. Máte právo požiadať o prístup ku svojim osobným informáciám alebo o ich odstránenie. Týka sa to údajov, ktoré boli zhromaždené, použité, sprístupnené alebo predané v posledných 12 mesiacoch, pričom sa uplatňujú určité výnimky.

To exercise these rights, please submit a verifiable consumer request to us by contacting us at:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Germany
Contact by email (please do not send confidential or sensitive information): datap rivacy @zeiss .com

Phone: 1 (800) 328-2984
online form
 

Iba vy alebo osoba zaregistrovaná na úrade California Secretary of State, ktorej dáte oprávnenie, aby konala vo vašom mene, môže podať overiteľnú žiadosť spotrebiteľa súvisiacu s vašimi osobnými informáciami. Overiteľnú žiadosť spotrebiteľa môžete podať aj za svoje neplnoleté dieťa.

Overiteľnú žiadosť o informácie spotrebiteľa môžete podať iba dvakrát za obdobie 12 mesiacov. Overiteľná žiadosť spotrebiteľa musí:

 • Obsahovať dostatok informácií, ktoré nám umožnia primerane overiť, že ste osobou, o ktorej sme zhromažďovali osobné informácie, alebo oprávneným zástupcom.
 • Popisovať vašu žiadosť dostatočne podrobne, aby sme ju správne pochopili, vyhodnotili a odpovedali na ňu.

Na vašu žiadosť nemôžeme odpovedať ani vám poskytnúť osobné informácie, ak nemôžeme overiť vašu totožnosť alebo oprávnenie na podanie žiadosti a potvrdiť osobné informácie týkajúce sa vás.
 

Zákaz diskriminácie

Nebudeme diskriminovať obyvateľa Kalifornie, ktorý si uplatňuje svoje práva podľa kalifornského zákona o ochrane súkromia spotrebiteľa.

Kontaktné informácie

If you have any questions or comments about this notice or about ZEISS' privacy policies and practices, please contact us at:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Germany
Contact by email (please do not send confidential or sensitive information): datap rivacy @zeiss .com

Phone: 1 (800) 328-2984
online form
 

Austrália a Nový Zéland

Pre používateľov v Austrálii a na Novom Zélande platí nasledovné:

Toto je časť globálneho vyhlásenia o ochrane údajov spoločnosti ZEISS, ktorá je špecifická pre danú krajinu a musí sa čítať ako celok. Publikovala ho spoločnosť Carl Zeiss AG (Oberkochen, Nemecko) (ďalej ako ZEISS/ ZEISS Group). Carl Zeiss Pty Ltd, Carl Zeiss (NZ) Ltd a Carl Zeiss Vision Holdings Australia Ltd, (súhrnne ako ZEISS ANZ) sú súčasťou spoločnosti Carl Zeiss AG (ďalej ako ZEISS).

Účelom tejto časti vyhlásenia o ochrane osobných údajov je definovať:

 • Vaše práva s ohľadom na príslušné zákony a zákonníky upravujúce súkromie v Austrálii a na Novom Zélande;
 • Naše práva a povinnosti (spoločnosti ZEISS) s ohľadom na príslušné zákony a zákonníky upravujúce súkromie v Austrálii a na Novom Zélande;
   

ZEISS:

 • zhromažďuje údaje a účely na zhromažďovanie údajov; 
 • používa a zverejňuje vaše údaje, vrátane dôvodu, času a príjemcu; 
 • chráni vaše osobné údaje; 
 • dá vám vedieť o zhromažďovaní osobných údajov a type zhromažďovaných osobných údajov (vrátane zdrojov údajov); 
 • môže vaše osobné údaje použiť na priamy marketing a vaše práva; 
 • uchováva vaše osobné údaje a spôsob, akým zaistíme aktuálnosť a správnosť vašich osobných údajov.
   

Vy:

 • máte prístup a kedy máte prístup k svojim osobným údajom; 
 • môžete požiadať spoločnosť ZEISS o opravenie vašich osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a uchovávame; a 
 • môžete podať sťažnosť, ak si myslíte, že spoločnosť ZEISS v oblasti ochrany súkromia porušila zákony/ nariadenia/ zákonníky/ zásady vo vašej krajiny (spracovanie a očakávané výsledky tejto sťažnosti).

Upozornenie:

Tieto pravidlá, zákony o ochrane súkromia a zásady ochrany súkromia (pre Austráliu a Nový Zéland) nezávisia od veku ale od súhlasu osoby. Ak ide o dieťa do veku 15 rokov, spoločnosť ZEISS bude vyžadovať súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu.

Spoločnosť ZEISS musí informovať dotknuté osoby a Úrad austrálskeho komisára pre informácie (OAIC) alebo Úrad komisára pre ochranu súkromia na Novom Zélande, ak je pravdepodobné, že porušenie ochrany údajov môže spôsobiť vážnu ujmu dotknutej osobe.

Ak nás chcete informovať o porušení ochrany údajov, ktoré sa týka vašich údajov, všetky sťažnosti sa majú v prvom rade podať spoločnosti ZEISS.

Pokiaľ by ste neboli spokojní so spôsobom, akým spoločnosť ZEISS naloží s vašou sťažnosťou, môžete podať sťažnosť týkajúcu sa súkromia úradu OAIC alebo komisárovi na ochranu súkromia, ako je uvedené v týchto zásadách.
 

Zhromažďovanie osobných informácií

Spoločnosť ZEISS zaistí, že zhromaždenie a uchovanie údajov je rozumné a vyžaduje sa na beh obchodných funkcií.

Spoločnosť ZEISS nesmie žiadať a zhromažďovať citlivé informácie o vás, pokiaľ ju k tomu neoprávňuje austrálska a novozélandská legislatíva. Pokiaľ spoločnosť ZEISS vyžaduje a zhromažďuje vaše osobné údaje, musí to byť VÝLUČNE:

 • zákonným a férovým spôsobom a musíte ich sami poskytnúť s výnimkou, že: ste súhlasili so zhromažďovaním informácií niekoho iného okrem vás; alebo spoločnosť ZEISS má oprávnenie v súlade s austrálskou alebo novozélandskou legislatívou na zhromažďovanie informácií od niekoho iného okrem vás; alebo je to nerozumné alebo nepraktické.

Pokiaľ spoločnosť ZEISS dostane vaše nevyžiadané osobné informácie, spoločnosť ZEISS vyšetrí, či boli informácie zhromaždené legálne (do 30 dní od prijatia informácií) a v záujme tohto zistenia môže použiť alebo sprístupniť tieto informácie. Pokiaľ informácie nemohli byť zhromaždené legálne, spoločnosť ZEISS zničí tieto informácie alebo zaistí, že sa tieto informácie do 30 dní deidentifikujú (ak to povoľuje zákon).
 

Čo v kontexte ochrany súkromia znamenajú slová „žiadať“ a „zhromažďovať“?

Zhromažďovať alebo získavať osobné informácie z akéhokoľvek zdroja a akýmkoľvek spôsobom. V praxi sa všetky osobné informácie uchovávané spoločnosťou ZEISS budú vo všeobecnosti považovať za informácie, ktoré sme zhromaždili my. Poznámka: v Novom Zélande slovo "zhromaždiť" nezahŕňa získanie nevyžiadaných informácií. Ďalšie informácie poskytne Úrad austrálskeho komisára pre informácie (OAIC) alebo Úrad komisára pre ochranu súkromia na Novom Zélande.

Odsek 13 D Zákona o ochrane súkromia

1988 (Austrália) sa vzťahuje na Zákon o zámorských záležitostiach, ktorý vyžaduje zahraničné právo:

"Čin alebo postup organizácie, ktorá sa vykonáva alebo sa angažuje mimo Austrálie a vonkajšieho územia, nemá zasahovať do súkromia jednotlivca, ak je čin alebo postup vyžadovaný príslušnými zákonmi zahraničnej krajiny".

Keďže sme medzinárodná firma s centrálou v Nemecku, je tento odsek relevantný pre spoločnosť ZEISS a našich zamestnancov ZEISS ANZ.

Spoločnosť ZEISS nebude používať ani poskytovať osobné informácie o jednotlivcovi na účely priameho marketingu, pokiaľ to nespĺňa:

 • Zákon o nesúhlase používania telefónneho čísla na účely telemarketingu (Do Not Call Register Act) 2006 (Austrália);
 • Register vyjadrenia nesúhlasu s používaním telefónneho čísla na účely telemarketingu (Do Not Call Register) (Nový Zéland);
 • Zákon o nevyžiadanej pošte 2003 (Austrália);
 • Zákon o nevyžiadaných elektronických správach 2007 (Nový Zéland);
 • akýkoľvek austrálsky alebo novozélandský zákon alebo nariadenie ostrova Norfolk nariadené predpismi.

Brazília

Pre používateľov v Brazílii platia nasledujúce údaje:

Pre Brazíliu platia podmienky uvedené v týchto zásadách v súlade so zákonom č. 13.709/2018, všeobecný zákon o ochrane osobných údajov (" LGPD").

1. Úradník v Brazílii

Vymenovali sme úradníka pre ochranu údajov (DPO) v našich brazílskych subjektoch, konkrétne spoločnosť CARL ZEISS VISION BRASIL INDUSTRIA OPTICA LTDA, registrovaná pod č. CNPJ 28.826.394/0001-50, ako aj spoločnosť CARL ZEISS DO BRASIL LTDA, registrovaná pod č. CNPJ 33.131.079/0001-49.

Tento úradník zodpovedá za to, aby tvoril spojenie medzi vlastníkom, spoločnosťou ZEISS a brazílskym úradom pre ochranu osobných údajov Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

2.     Práva dotknutej ososby

V prípade Brazílie je možné uplatniť všetky práva uvedené vo všeobecnom zákone o ochrane osobných údajov, a v prípade akýchkoľvek požiadaviek budeme každý prípad analyzovať, aby sme overili, či vám môžeme poskytnúť služby v súlade s platnými právnymi predpismi.

3. Zhromažďované osobné údaje, účel spracovania a právny základ

V Brazílii môžeme okrem vyššie uvedených prípadov spracúvať vaše osobné údaje aj na účely (i) prístupu ku digitálnym službám spoločnosti ZEISS a dostupným aplikáciám (APP) a (ii) na vykonávanie prieskumov spokojnosti, pričom vždy, keď je to možné, zabezpečíme ich anonymizáciu.

Okrem právnych základov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov môžeme spracúvať vaše osobné údaje v Brazílii na pravidelné uplatňovanie práv v súdnych, administratívnych alebo rozhodcovských procesoch podľa zákona LGPD.

4. Odovzdávanie osobných údajov

Môžeme odovzdávať osobné údaje tretím stranám, s ktorými sme uzavreli dohodu o poskytovaní služieb, aby sme pomohli zlepšiť alebo uľahčiť prevádzku našich služieb. V prípade Brazílie môžu byť tieto tretie strany okrem iného marketingové agentúry, optici, poskytovatelia cloudových služieb.

Vaše osobné údaje tiež môžeme odovzdať vládnym subjektom a orgánom na plnenie právnej alebo regulačnej povinnosti.

Okrem toho môžeme odovzdávať osobné údaje potrebné na vykonávanie auditov spoločnosťami tretích strán, pričom vždy dodržiavame súkromie a dôvernosť dotknutej osoby.

Spoločnosť ZEISS odovzdáva len osobné údaje, ktoré sú relevantné, primerané a nie sú nadmerné vzhľadom na účel ich odovzdávania.

Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať spoločnostiam, ktoré riadia spoločnosť ZEISS alebo ktoré spoločnosť ZEISS riadi, ak je to potrebné na vykonávanie našich služieb alebo na vykonávanie akýchkoľvek potrebných alebo legitímnych funkcií spoločnosti ZEISS.

Južná Afrika

You can download the country-specific requirements for South Africa here.

Kontakty

na riešenie podnetov ohľadom ochrany údajov

Bei einem Datenschutzanliegen wenden Sie sich gerne an:

Konzerndatenschutzbeauftragter
Carl-Zeiss-Straße 22
73447 Oberkochen

Kontakt via E-Mail (bitte keine vertraulichen Inhalte versenden): datap rivacy @zeiss .com

Kontakt via Telefon:
+49 7364 20-0 (Stichwort „Datenschutz“)

Contact via online form

Zmeny tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov

Občas dochádza k zmenám tohto Oznámenia, aby sa zabezpečila jeho zhoda s aktuálnymi zákonnými požiadavkami a aby sa dotýkalo všetkých našich online služieb.

Týmito zmenami nie sú dotknuté vaše zákonné práva na informácie, opravu, blokovanie, vymazanie a podanie námietky.

© Carl Zeiss AG – posledná úprava: december 2020